KVINFOs tidsskriftsprojekt
spacer spacer
Klik her for at lave en ny søgning blandt tidsskrifterne
 
spacer
Professor Margrete Bose
 

Af: K. A. Heiberg « Se emneord

Margrete Heiberg Bose blev Student 1895 og tog 1901, som den første Dame herhjemme, Magistergraden i Kemi. Fik straks derefter Stilling som Assistent paa Universitetets kemiske Laboratorium - vistnok den første Assistentstilling ved vort Uni­versitet, der indehavdes af en Dame.

Under et Studieophold hos Pro­fessor Nernst, der dengang var i Gøttingen, lærte hun sin senere Mand, Fysikeren Emil Bose, at kende. Efter deres Ægteskab 1903 fik Margrete Bose endnu Anvendelse for sin Uddannelse baade som sin Mands Medhjælp og Medarbejder. Eet af Ægteparrets fælles videnskabelige Arbejder har ogsaa set Lyset paa Dansk*).

*) Emil og Margr. Bose: Bidrag til homogene binære Vædskeblandingers Thermodynamik. (Det kgl. danske Videnskabernes Sel­skabs Forhandlinger 1909).

Emil Bose blev 1906 Professor ved den dengang lige oprettede storslaaede polytekniske Lærean­stalt i Danzig; baade dér og un­der sin Virksomhed i Gøttingen var han tillige Redaktør af det tyske fysiske Tidsskrift. I Begyndelsen af 1909 fik B. imidlertid Tilbud fra Argentina om at overtage  Direktørstillingen  ved   det fysiske Institut i Landets Universitetsby, La Plata, der ligger tæt ved Buenos Aires.

I de senere Aar har der i Argentina og iøvrigt ogsaa i andre sydamerikanske Lande været en voksende Tilbøjelighed til at indkalde europæiske Vi­denskabsmænd som Ledere. Valget faldt altsaa her paa Professor Bose, der modtog Stillingen, skønt hans Karriere i Tyskland havde været baade god og hur­tig. Saa store Virkemidler, som han nu fik, havde dog naturligvis ikke staaet til hans Raadighed i Göttingen eller Danzig. Samtidig fik Fru Bose Kaldelse som ekstraordinær, senere som ordinær, Professor. Foruden Fru Curie i Paris, Radium’ets Medopfinder, er Mar­grete Bose vistnok den eneste Kvinde, som beklæder en Uni­versitetsprofessors Stilling i Fy­sik.

For 3 Aar siden døde Emil Bo­se efter et kort Sygeleje. Argen­tina ærede ham og hans Arbejde højt, og hans Bisættelse fandt Sted paa Statens Bekostning.

Om sin egen Stilling siger Fru Bose, at den byder et Arbejde, der interesserer hende stærkt; den er uafhængig og smukt ga­geret. Arbejdsvilkaarene er go­de. Man vil derovre være paa Højde med Tidens videnskabeli­ge Undervisning. Det kan maaske tilføjes, at  Fru Bose i en større tysk  Afhandling om La Platas fysiske Institut udtaler, at det er en Fornøjelse at undervise, da de studerende har »eine überaus grosse geistige Reaktionsgeschwindigkeit«.

Stærke Baand binder Fru Bose til Europa, hvor hun lige har afsluttet et Besøg hos sine Forældre i Roskilde. Men det gæstfri Land derovre føler hun sig ogsaa knyttet til, det Land, der aabenbart gør mindre Forskel paa Kvinde og Mand, end nu Tyskland f. Eks. gør det. - Vi, der kendte Margrete Boses ukuelige Energi og store Arbejdskraft og Styreevne, undres ikke over, at et fremmed Land ogsaa fremdeles ønsker at nyde godt deraf, eller over, at hun nu i 5 Aar har holdt Forelæsninger paa Spansk!

 
Emneord
    Uddannelse »
    Kemi »
Teksttype
    Portrætter »
    Navnestof »
« til toppen
 
Forfattere
     K. A. Heiberg »
Initialer
 
Omtalte personer
     Margrete Heiberg Bose »
Organisationer
 
Professioner
    Professorer »
    Akademikere »
Perioder
    1910'erne »
 
Regioner
    Danmark »
    Argentina »
 
 
Trykt i tidsskriftet:
    Kvinden og samfundet
Nummer:
    7
Trykkeår:
    1914
Dato:
    15/04/1914Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer