Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Elsebe Krabbe (1514 - 1578)
Krabbe, Elsebe

1514-78, lærd.

*12.4.1514 på Helsingborg Slot, Skåne, †8.3.1578 på Laholm Slot, Halland.

Forældre: rigsmarsk ◊Tyge K. (1474-1541) og Anne Rosenkrantz (†ca. 1550).

~2.2.1535 med rigsråd, admiral ◊Peder Skram, *ca. 1503 på Urup, Østbirk sg., †11.7.1581 smst., s. af Christiern S. og Anne Knudsdatter Reventlow.

Børn:Christiern, Tyge, Knud, Peder, Anne, Berete, Karen, Henrik, Børge, Margrethe, Johanne, Niels, Elsebeth, Dorte, Mette, Margrethe, Johanne, Oline.

Som datter af rigsmarsk Tyge K. og Anne Rosenkrantz tilhørte EK tidens førende adelsslægter. Hun blev, som det var skik, fra sit fjerde til sit 13. år opdraget hos mormoderen Birgitte Olufsdatter Thott sammen med sine brødre ◊Erik og Mogens K. Da mormoderen døde i 1528, kom hun efter et år i hjemmet til en ældre søster, hvor hun var de næste fem år. Under den historiske herredag i Kbh. i sommeren 1533, hvor rigsrådet efter ◊Frederik 1.s død skulle tage stilling til både kongevalg og religionsspørgsmål, fejrede Tyge K. i Vor Frue Kirkes kapel sin datters trolovelse med den allerede da ansete Peder Skram til Urup. Det skete i nærværelse af rigets bisper og mest betydningsfulde adelsmænd. To år senere, midt under den efterfølgende Grevens Fejde 1534-36 blev brylluppet holdt på Helsingborg Slot, som Tyge K. havde i forlening. Umiddelbart efter måtte Skram imidlertid til søs, hvor han deltog i en række vellykkede flådeoperationer, der skaffede ham tilnavnet Danmarks Vovehals. 1536-55 efterfulgte han svigerfaderen som lensmand på Helsingborg Slot; derpå opholdt ægteparret sig mest i Halland, hvor godset Skedal, som EK havde bragt ind i ægteskabet, var beliggende, og hvor Skram fra 1558 var forlenet med det strategisk vigtige Laholm Slot. Med sin mand levede EK “som en gudfrygtig, ærlig, husrådig og velforstandig kvinde”, hedder det i hendes ligprædiken. Og de øvrige kilder til hendes levned modsiger ikke denne karakteristik af tidens ideale hustru. Hun blev i sit ægteskab moder til 18 børn. De 15 nåede voksenalderen, men kun en søn og syv døtre overlevede forældrene. Under Syvårskrigen 1563-70 med Sverige mistede de således på et år fire af deres sønner.

I ◊Hans Thomesens Den danske Psalmebog fra 1569 er optaget en salme af EK. Den er skrevet som en takkesalme, efter at det i 1565 var lykkedes ægtefællen at afværge et svensk angreb på Laholm, hvor også EK deltog i forsvaret. Af større skriftlige arbejder fra hendes hånd kendes nu kun en skildring af hendes mands liv og bedrifter, som hun i 1563 skrev til sine børn. Den blev senere fortsat af datteren Olive Skram. De to kvinders familieoptegnelser drejer sig om ægtemanden, faderen og admiralen Peder Skram, men vi får også et par glimt af EK, der viser hende som en stærk og handlekraftig kvinde. Det indtryk bekræftes af nogle bevarede breve til veninden ◊•Birgitte Gøye, hvori hendes lutheranske sindelag kommer til udtryk. Af nu tabte skrifter efterlod EK sig en ordsprogssamling, der er blevet benyttet af ◊Peder Syv i andet bind af hans Aldmindelige Danske OrdSproge, 1688, nogle bønner, en levnedsbeskrivelse og gravskrift over en adelsmand samt genealogiske optegnelser. ◊Rasmus Hansen Reravius’ mindeskrift over EK har ingen oplysninger om hendes litterære og historiske interesser, men koncentrerer sig efter tidens skik om en karakteristik af hendes gudfrygtighed og en skildring af hendes sidste levedage.

Relief fra ca. 1579 på ligsten i Østbirk Kirke.

E. Briand de Crévecoeur: Peder Skram, 1950. Jens Nørregaard: Peder Skram og Elsebe Krabbe, 1887. H.F. Rørdam (red.): Monumenta Historiæ Danicæ, 1875-87.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Niels Werner Frederiksen

 
Professioner
Adelige · Lærde kvinder
 
Organisationer
 
Emneord
Slægtshistorie
 
Tidsperioder
1500-tallet
 
Regioner
Sverige
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon