Kildeoversigt for Emneord: Statslig kvindepolitik

NavnTitel
Kilde 337Artikel 1-4 i Konvention nr. 100 vedrørende lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. + Punkt 6-8 i Henstilling nr. 90 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi
Kilde 407Forslag til lov vedr. lige løn til mænd og kvinder
Kilde 411Skematisk oversigt over aktiviteter - FNs kvindeår 1975
Kilde 4413.1. Formel og reel særbehandling og ligestilling
Kilde 442FN og kvinderne
Kilde 443Conventions, Declarations and Other Instruments Found in General Assembly Resolutions (1946 onwards)
Kilde 444Declaration on the Elimination of Discrimination against Women
Kilde 445Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder - CEDAW
Kilde 461Amerikanske kvinder: Rapport fra den amerikanske kvindekommission. 1963
Kilde 462Statsminister Tage Erlander: Nu er det kvindernes tur! Det svenske socialdemokratis studiegruppes rapport om ligestilling
Kilde 463Kommissionens kommissorium og medlemskreds
Kilde 464Oversigt over forslag i Kvindekommissionens betænkninger og de modtagne bemærkninger hertil
Kilde 465Interview med Edel Saunte. Taget af Eva Lous d. 24-4-86
Kilde 466Kvindekommissionen
Kilde 467Kvindekommissionen: Uddannelse er alt afgørende
Kilde 468Udvalgets synspunkter vedrørende boligforhold og familiemiljø
Kilde 469Vedrørende ophold i daginstitutioner
Kilde 470Kvindernes stilling i erhvervslivet
Kilde 471Kommissionens øvrige arbejder
Kilde 476Arbejdet med ligestillingsspørgsmål i de nordiske lande
Kilde 477Forslag om oprettelse af et permanent ligestillingsorgan
Kilde 480Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 481Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 482Forespørgsel angående Kvindekommissionens arbejde
Kilde 486Ligestillingsrådets nedsættelse, kommissorium og sammensætning
Kilde 487Kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner
Kilde 489Ligestillingsrådets publikationer
Kilde 490Diskriminerende annoncer
Kilde 491Forslag til Lov om ligestillingsrådet. Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978
Kilde 492Oversigt over Ligestillingsrådets virksomhed
Kilde 493Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v. (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978)
Kilde 494Rådets direktiv af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår
Kilde 4951. behandling af forslag til lov vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder m.m.
Kilde 499Forslag til Lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved udpegning af medlemmer til offentlige udvalg, kommissioner o. lign 8Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 18. april 1985)
Kilde 5003. behandling af forslag til lov om ligebehandling af mænd og kvinder
Kilde 502Lov- og beslutningsforslag som ikke er vedtaget
Kilde 514Lov om børne- og ungdomsforsorg