I 1885 tog Kvindelig Fremskridtsforening, som den første kvindeorganisation, kravet om kvinders valgret med i sin formålsparagraf.

Love for den Kvindelige Fremskridtsforening
Vedtaget paa Fællesmødet
d. 27. Februar 1886.


§ l.
Foreningens Formaal er at vække og vedligeholde Interessen for politiske og sociale Spørgsmaal hos Kvinderne.

§ 2.
Fællesmødet har den højeste Myndighed alle Foreningens Anliggender.

§ 3.
Det ordentlige Fællesmøde vælger et Repræsentantskab paa ikke under 10 og ikke over 20 Medlemmer. Halvdelen af Bestyrelsen afgaar efter et Aars Forløb, men kan gjenvælges. Valg-maaden bestemmes af Fællesmødet.

§ 4.
Repræsentantskabet vælger et Forretningsudvalg paa 3 à 5 Medlemmer; dettes Formand, Sekretair og Kasserer vælges af Repræsentantskabet. Formanden repræsenterer Foreningen udadtil.
Endvidere vælges 2 Revisorer.

§ 5.
Forretningsudvalget har den udøvende, Repræsentantskabet den bevilgende og lovgivende Myndighed, dog med Forbehold af Fællesmødets Veto.

§ 6.
De ordentlige Fællesmøder sammenkaldes i Januar Maaned. Det af 2 Revisorer gjennemsete Regnskab fremlægges.
Overordentlige Fællesmøder bestemmes af Forretningsudvalget, Repræsentantskabet, et Medlemsmødes Flertal eller 10 Medlemmer.

§ 7.
Ønsker nogen Kvinde at optages i Foreningen, maa vedkommende indmeldes af et Medlem. Formanden meddeler paa første Møde Begjæringen om Optagelse, og hvis ingen begjærer Afstemning ved næste Mødes Begyndelse, erklæres vedkommende for optagen.
Afstemningen foretages skriftlig med Ja eller Nej.

§ 8.
Ikke Medlemmer kunne med Formandens Samtykke indfinde sig som Gjæster og deltage i Forhandlingerne, men de have ikke Stemmeret.

§ 9.
Enhver Kvinde, som har fyldt 16 Aar, kan optages.

§ 10.
Fjerdingaarsbidraget er 50 Øre, ved Indmeldelsen betales 10 Øre i Inskud.

§ 11.
Medlemmerne faa Foreningens Love samt Medlemskort udleverede ved Optagelsen.

§ 12.
Medlemskort forevises ved Møderne og maa ikke udlaanes.