På det nordiske kvindesagsmøde i København d. 14.-16. juli, 1888, der var arrangeret af Kvindelig Fremskridtsforening, blev der vedtaget en resolution med krav om både kommunal og politisk valgret.

Kvindelig Fremskridtsforenings resolutioner.
Trykt i foreningens blad "Hvad vi vil", nr. 2, 1889


Kvindens Valgret, Lørdag Aften den 14de Juli:

1) Da Kvinden lige saa vel som Manden hører til Folket;

2) Da Kvinden betragtes som ligestillet med Manden, hvor det gælder saa vel Skattepligter som personlige Pligter i offenlig Henseende;

3) Da Kvinden ikke i Følge sin Natur vides at staa tilbage for Manden i Evner til at varetage offentlige Hværv;

4) Da Kvinden har vist særlige Evner ved Børneopdragelse, Sygepleje og andre humane Foretagender, og det derfor er en Selvfølge, at hun faar Bestemmelsesret og Ansvar ved Ordningen af Skolevæsenet, Fattigvæsenet og Omsorgen for de syge;

5) Da Lovgivningen kun ved at yde hende denne Ret kan bøde paa den Uretfærdighed, der vises imod Kvinden, naar hun kun i Pligter, men ikke i Rettigheder stilles lige med Manden for Loven;

6) Da Samfundet ikke har Raad til at undvære Halvdelen af Folkets Deltagelse i Arbejdet for det almene Vel,
saa beslutter Forsamlingen at arbejde for den politiske og kommunale Valgret og Valgbarhed, baade for den gifte og for den ugifte Kvinde."

Afholdssagen, Søndag Formiddag den 15. Juli:
"Forsamlingen udtaler, at Afholdssagen er et af de vigtigste sociale Spørgsmaal, for hvilke Interessen bør vækkes og vedligeholdes hos Kvinderne."

Arbejderskernes Stilling, Søndag Aften den 15de Juli:
"Forsamlingen udtaler sig 1) for Afskaffelse af alt Børnearbejde i Fabriker, Værksteder o. lign.; 2) for Arbejdstidens Begrænsning ved Lov baade for Kvinder og Mænd; 3) for Kvinders Sammenslutning i Fagforeninger; 4) for Kvinders Adgang til Erhverv paa alle Omraader, og 5) for samme Adgang til erhvervsmæssig Uddannelse for Kvinder som for Mænd."

Fredssagen, Mandag Formiddag den 16de Juli:
"Da Fredssagen og Kvindesagen har det fælles Formaal: at sætte Retten i Magtens Sted, udtaler Forsamlingen, at Fredssagen ogsaa bør være en Kvindesag."