Romtraktatens artikel 119 omtaler specifikt lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde.

Dorthe la Cour: "Ligestillingslove", 1992, s. 122


Artikel 119
Hver Medlemsstat gennemfører i løbet af første etape og opretholder derefter princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde.

Ved løn forstås i denne artikel den almindelige grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser, som arbejdstageren som følge af arbejdsforholdet modtager fra arbejdsgiveren direkte eller indirekte i penge eller naturalier.
Lige løn uden forskelsbehandling med hensyn til køn indebærer:

a) at den løn, der ydes for samme arbejde, der aflønnes i akkord, fastsættes på samme beregningsgrundlag;

b) at den løn, der ydes for arbejde, betalt efter tid, er den samme for samme slags arbejde.

N O T E R

undefined 1. Romtraktaten
I 1957 underskrev Tyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Holland og Luxemburg Romtraktaten som blev den første traktat (grundlov) for de europæiske fællesskaber EF, senere EU.