Dansk Sygeplejeråd blev stiftet i 1899. Af de foreløbige vedtægter fremgik det, at kvinder som arbejdede som sygeplejersker eller som havde arbejdet på et hospital i 3 år kunne optages som medlem.


"Foreløbige Vedtægter for Dansk Sygeplejeraad", 1899 i Dansk Sygeplejeråds arkiv, optrykt i Esther Pedersen: "Fra opvarter til sygeplejerske", 1988 s. 183-185

Foreløbige Vedtægter for Dansk Sygeplejeraad

(Gældende til Udgangen af Aar 1900.)
(Vedtagne ved Mødet d. 21. Juli 1899.)


§ l.
Som Led af "Dansk Kvinderaad" og "Internationalt Sygeplejeraad" dannes et "Dansk Sygeplejeraad" med det Formaal at skaffe danske Sygeplejersker bedre Uddannelse og bedre Kaar.


§ 2.
Indtil der findes Sygeplejeskoler, der forsyner Landet med fuldt uddannede Sygeplejersker, optager Raadet Kvinder, der arbejder som Sygeplejersker, eller som har arbejdet som Sygeplejersker paa Hospitaler i 3 Aar.
Den, der ønsker at optages i Raadet, maa indstilles af 3 Medlemmer. Enhver Optagelse sker ved hemmelig Afstemning. Er der nogen Stemme imod, henvises Anmodningen om Optagelse til et særligt Udvalg.
Undtagelsesvis kan Dansk Sygeplejeraad optage Kvinder, der, uden at være egentlige Sygeplejersker, har bidraget til Sygeplejesagens Udvikling i Danmark.


§ 3.
Raadet ledes indtil Udgangen af Aar 1900 af en Bestyrelse, bestaaende af en Formand, en Næstformand, en Kasserer, en korresponderende Sekretær og to Protokolførere.
Bestyrelsen vælges med simpel Stemmeflerhed for 2 Aar ad Gangen. Første Gang (ved Udgangen af Aar 1900) afgaar Kasserer og Protokolførere, anden Gang Bestyrelsens øvrige Medlemmer, og derefter skiftevis den ene og den anden Halvdel af Bestyrelsen. De kan alle genvælges.
Naar Stemmerne staar lige, er Formandens Stemme afgørende.
Aarsmødet holdes i sidste Halvdel af Oktober Maaned.


§ 4.
Mænd og Kvinder, der, uden at være Sygeplejersker, ønsker at støtte Dansk Sygeplejeraad, kan optages i dette mod at betale mindst 5 Kr. aarlig.
De har Ret til at stille Forslag og kan tage Del i Forhandlingerne, men de kan ikke stemme.


§ 5.
Udmeldelse kan finde Sted naarsomhelst, dog erlægges det vedtagne Bidrag for det løbende Aar og tillige for det kommende Aar, hvis Udmeldelsen sker efter d. 1. Oktober.
Bestyrelsen kan midlertidig udelukke et Medlem. Denne Kendelse indankes for det første Aarsmøde, hvor Afgørelse træffes med simpel Stemmeflerhed.


§ 6.
Medlemsbidraget er 50 Øre om Maaneden.


§ 7.
"Dansk Sygeplejeraad" slutter sig til "Dansk Kvinderaad" og til "Internationalt Sygeplejeraad".


§ 8.
Disse Vedtægter gælder til Udgangen af Aar 1900.