I 1875 fik kvinder ved en kongelig anordning adgang til at tage afsluttende eksamen i alle fag på nær teologi.

"Anordning af 25.6.1875 angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Københavns Universitet" i "Lovtidende", 1875. Her hentet fra "Kvindelige Akademikere", 1925 s. 132 - 133Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: Vi ville allernaadigst have anordnet følgende Bestemmelser angaaende Kvinders Adgang til at erhverve akademisk Borgerret ved Kjøbenhavns Universitet:

§ 1.
Det tillades Kvinder at erhverve akademisk Borgerret ved Kjøbenhavns Universitet.

§ 2.

De Kvinder, der ønske at indskrives ved Universitetet have, ligesom de mandlige Studerende, der ere forberedte ved Privatundervisning, i Overensstemmelse med de gjældende Forskrifter at underkaste sig Afgangsexamen for Studerende enten ved en offentlig lærd Skole eller ved en Privatskole, der har Tilladelse til at afholde Afgangsexamen.

§ 3.

De ved Universitetet indskrevne kvindelige Studerende have samme Adgang, som de øvrige Studerende, til Studiet af de af dem valgte Fag og til at indstille sig til de ved Universitetet anordnede almindelige Prøver og akademiske Grader, naar de i enhver Henseende opfylde de samme Fordringer, som stilles til de mandlige Studerende, saavel med Hensyn til de forudgaaende Prøver og det forberedende Studium, som til selve de afsluttende Fakultetsprøver og Disputatser. Dog skulle kvindelige theologiske Studerende ikke have Adgang til at indstille sig til theologisk Embedsexamen eller til at erhverve akademiske Grader ved det theologiske Fakultet, men deres Studier afsluttes ved en særlig Religionsprøve, hvis Indhold og Beskaffenhed fastsættes af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Kvindelige theologiske Studerende skulle ikke have den Adgang til at bestige Prædikestolen, som ved Lovgivningen er tillagt mandlige theologiske Studerende. Ved de afsluttende Fakultetsprøver eller akademiske Grader skal der ikke være erhvervet nogen Adkomst for Kvinder til offentlig Embedsansættelse.

§ 4.

Ved Erhvervelsen af akademisk Borgerret opnaae kvindelige Studerende ikke nogen Adgang til de hidtilværende akademiske Beneficier og Understøttelser.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet på Amalienborg, den 25de Juni 1875.
Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L. S.)

__________
Fischer.