Danmarks Lærerforenings forslag til en lønningslov blev sendt til urafstemning blandt medlemmerne oktober 1917. Resultatet var, at forslaget blev forkastet.

"Stemmeseddel om Lovændringer og Lønprincipper" i "Folkeskolen", 1917 s. 395 og "Afstemningen" i "Folkeskolen", 1917 s. 414


Stemmeseddel
om
Lovændringer og Lønprincipper.

Denne Stemmeseddel sendes Kredsformanden
senest den 26. Oktober 1917.

Lovændringer.
Om Stemmeberettigelse se Lovenes §§ 6 og 2
("Folkeskolen" Nr. 12 1917).

I. Stemmer De for, at Lovenes § 5, første Stykke, faar følgende Ordlyd: "Medlemsbidraget er 4 Kr. aarlig"?

_____________
II. Stemmer De for, at Lovenes § 18, næstsidste Stykke, faar følgende Ordlyd: "Ombudsmødet holdes skiftevis i København, Odense og Aarhus" ?

_____________

Lønprincipper.
Alle almindelige Medlemmer kan stemme.


III: Ønsker De, at der skal arbejdes for Indførelse af en Værdimaaler for en Del af vor Løn?

_________________
IV. Ønsker De samme Lønskala for Lærere og Lærerinder ?

___________________
V. Ønsker De - hvis Spørgmaal IV besvares med flere Nej end Ja - at en ny Lønlov, bortset fra Værdimaaling, skal udarbejdes
a. med Hovedstyrelsens Lønudvalgs Forslag som bærende Princip?

_____________
b. eller med den nugældende Lønlov som bærende Princip?

_________________
Spørgsmaalene under V kan besvares af alle - ogsaa af dem, der har svaret Ja til Spørgsmaal IV; til Spørgsmaalene a eller b svares kun "Ja", eventuelle "Nej" optælles ikke, fordi Hensigten er at faa afgjort, hvilket af disse to Principper Medlemmerne foretrækker.

_________________________________________
(Navn)


___________________________________________
(Postadresse)


Afstemningen.

Den i Henhold til Hovedstyrelsens Meddelelse i "Folkeskolen" for 18. Oktbr. l917 foretagne Afstemning over Lovændringer og Lønprincipper har givet følgende Resultat:
Paa Spørgsmaal I (Forhøjelse af Kontingentet) er afgivet 2407 Ja og 185 Nej.
Forslaget er saaledes vedtaget.
Paa Spørgsmaal II (Stederne for Ombudsmødets Afholdelse) er afgivet 2593 Ja og 45 Nej. Forslaget er saaledes vedtaget.
Paa Spørgsmaalene om Lønprincipperne faldt Stemmerne saaledes:


(For detaljer se print/pdf version.)

p. t. København den 3. Novbr. 1917.
Jørg. Pedersen. Carl Larsen. B.Scheuer. J. M. Sørensen. H. A. Svane.