D. 14. januar 1919 fremsatte statsminister Zahle et lovforslag i Folketinget, der på nær militæret, gav kvinder adgang til offentlige embeder.

"Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv" i "Rigsdagstidende 1918-19. Tillæg A" s. 3415-3416

IX.
Forslag til Lov
om
lige Adgang for Kvinder og Mænd til Tjenestestillinger
og Hverv.


(Fremsat i Landstinget den 8. Oktober 1919 af Statsminister Zahle).

Kvinder og Mænd har under samme Betingelser lige Adgang til alle ved Lovbestemte Tjenestestillinger og Hverv under Stat og Kommune og lige Pligt til at overtage alle borgerlige Ombud.

Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag.
I Rigsdagssamlingen 1918-19 blev der af Statsministeren fremsat et Forslag til Lov om Kvinders Adgang til Tjenestestillinger og Hverv (Rigsdagstidende for 1918-19, Tillæg A. Sp. 3415-16). Medens Forslaget vedtoges uforandret i Folketinget, undergik det i Landstinget forskellige Ændringer. Af disse tilsigtede Ændringerne i Forslagets Titel og i dets første Paragraf at fastslaa, at der ikke alene skulde aabnes Kvinder Adgang til Stillinger, som hidtil havde været forbeholdt Mænd, men at Kvinder og Mænd skulde sidestilles i Henseende til Adgang til Tjenestestillinger, saaledes at ogsaa mænd fik Adgang til Stillinger, som maatte have været forbeholdt Kvinder. Der tilføjedes derhos on ny § 2, saalydende:
"Denne Lov berører ikke Kvinders Adgang til militære Tjenestestillinger og Hverv eller til kirkelige Embeder, der udkræver Ordination."
Lovforslaget tilbagesendtes derefter til Folketinget, der vedtog det ændrede Forslag med Udeladelse af den foran citerede § 2.
Paa Grund af Rigsdagens kort efter indtrufne Slutning blev Forslaget ikke færdigbehandlet af Rigsdagen.
Det forelægges nu paa ny i den af Folketinget senest vedtagne Skikkelse.

N O T E R

undefined 1. Zahle
Carl Theodor Zahle (1866-1946) var statsminister og formand for partiet Det radikale Venstre.