Magdalene Lauridsen gav i et læserbrev udtryk for sin skuffelse over, at det ikke lykkedes at få vedtaget lovforslaget om kvindelige præster i Rigsdagen.

 Magdalene Lauridsen: "Jeg skammer mig!" i "Kvinden og Samfundet", 1921 s. 30


Jeg skammer mig !

-o-

Vi har modtaget følgende:
Jeg skammer mig som Kvinde over, at vi Kvinder uden at protestere i Tusindtal lod Rigsdagen vedtage en Lov, der stempler Kvinderne som en Kaste, der ikke er værdig til at forkynde Guds Ord.
Naar vi finder os i, at Kvinderne ved en Lov i Aaret 1921 formenes Adgang til Stillinger som Præster, ligger det maaske i, at vort daglige Arbejde i Hjemmet med dets mange Krav tager vor Tid og vore Kræfter, saa vi ikke evner eller magter ved Siden deraf at tage en politisk Kamp op. Kanske det ogsaa bunder i en Art Beskedenhed eller Ulyst til at gaa imod visse Partiers politiske Opfattelse.
Blev Adgangen til Præsteembeder afhængig af en enstemmig Indstilling fra Menighedernes Repræsentanter, behøvede man saamænd ikke at frygte for at faa kvindelige Præster ansatte uden i enkelte Tilfælde - hvilket ikke skal beklages -, men man undgik da at tilføje Kvinderne en aandelig Krænkelse.
Det foreliggende Tilfælde viser, hvor skrøbelig vor samfundsmæssige Stilling er. Det er haardt at maatte erkende det efter at vi nu har faaet baade kommunal og politisk Borgerret.

Sorø, d. 14. Februar.
Magdalene Lauridsen.
(Socialdemokr.).

N O T E R

undefined 1. Magdalene Lauridsen
Magdalene Lauridsen (1873-1957) var seminarieforstander. I 1895 oprettede hun den første husholdningsskole i Sorø. 7 år senere i 1902 etablerede hun Ankerhus Husholdningsseminarium, der bl.a. uddannede husholdningslærerinder og senere skolekøkkenlærerinder. Magdalene Lauridsen udførte et stort arbejde for både politisk og økonomisk at få husholdningsfaget anerkendt.
Læs mere om Magdalene Lauridsen i biografien fra Dansk Kvindebiografisk Leksikon.