Årsagen til at forretningsfører i HK, N. C. Nielsen, følte sig kaldet til i et lille indlæg at slå fast, at HK arbejdede for ligeløn, var, at der tidligere i "Kvinden og Samfundet" havde kørt en diskussion om, hvor det kvindelige kontorpersonale burde organisere sig. Skulle de vælge HK, som var et kønsblandet forbund eller Kvindernes Handels- og Kontoristforening?

"Handels og Kontormedhjælpernes Organisation og Kvinderne" i "Kvinden og Samfundet", 1916 s. 196

Uden iøvrigt at komme ind paa Th. D.s Gensvar paa min Artikel i „Kvinden og Samfundet" Nr. 11, skal jeg, i Anledning af dette Gensvars Slutningsbemærkning, blot meddele, at Centralorganisationen af danske Handels- og Kontormedhjælper-Foreninger netop arbejder for social og økonomisk Ligestilling for Mænd og Kvinder. Jeg tillader mig desangaaende at henvise til vore Love, hvori der i Programmets Punkt 6 tydelig staar:
Samme Løn for lige Arbejdsydelse af mandlige og kvindelige Medhjælpere.
Jeg maa derfor fastholde, at enhver ved Faget arbejdende Kvinde bør høre hjemme i Organisationens Rækker.
Med Tak for Optagelsen.
Ærbødigst
N. C. Nielsen.

Det glæder os at have givet Centralorganisationen af danske Handels- og Kontormedhjælperforeninger Lejlighed til at oplyse Kvindesagskredse om, at den har dette ideelle Krav paa sit Program. - Den giver dermed Løfte om et Arbejde i en Linie, hvis Krumninger man i interesserede sociale Kredse studerer med Iver.
Den fulde Konsekvens af dette Programpunkt, f. Eks. Blokering af de Forretninger, der ikke gennemfører Principet, mener Foreningen - ifølge en Samtale vi har haft med en af dens Ledere - ikke at kunne føre igennem. Dertil menes Organisationen endnu at være for svag. - Der er jo ogsaa andre Veje at gaa. - Der ligger jo en stor Arbejdsmark foran Organisationen med Hensyn til at udvikle og dygtiggøre Handels- og Kontorstandens kvindelige Udøvere til med Vægt at kunne stille Kravet, og dens mandlige Medlemmer til ikke at modsætte sig det som en „Indtrængen" paa deres Omraade. -
Et positivt Arbejde i den Retning vilde sikkert føre Organisationen et længere Stykke frem ad Vejen end en gold Kritik af hvad andre - maaske med mere eller mindre Forstaaelse - gør for at bøde paa Forhold, for hvilke de, der lider under dem, ikke har saa megen Interesse, at de kan samles om et Arbejde for at ændre dem.
Th. D.

N O T E R

undefined 1. Th. D.
Thora Daugaard (1874-1951) var redaktør og kvindepolitisk aktiv. Fra 1907-1918 var hun ansat som forretningsfører for Dansk Kvindesamfund og redigerede i perioder "Kvinden og Samfundet". Fra 1919-1925 var hun redaktør af bladet "Tidens Kvinder" og fra 1930-1932 af "Vore Damer". Thora Daugaard var udover kvindesagen meget optaget af fredssagen. Således var hun i 1915 en af initiativtagerne bag etableringen af Danske Kvinders Fredskæde, det senere Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed.

undefined 2. N. C. Nielsen
N.C. Nielsen var forretningsfører i HK.