Lovforslaget blev fremsat i Landstinget d. 28. februar 1867 efter at lovudkastet var blevet vedtaget i Folketinget d. 6. februar 1867.

"Forslag til Lov om Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler" i "Rigsdagstidende 1866-67. Tillæg A", s. 2137-2138

LXXIX

Forslag til Lov
om
Ansættelse af Lærerinder ved de offentlige Skoler.
(Som vedtaget af Folkethinget ved 3die Behandling den 6te Februar 1867.)

§ 1.
Naar i en Kjøbstad Kommunalbestyrelsen og Skolekommissionen i et forenet Møde vedtage at andrage om istedetfor Lærere at faa Lærerinder ansatte til at undervise i de offentlige Skoler, skal Saadant kunne skee med Skoledirectionens Billigelse.

§ 2.
Ligeledes skal det på Landet være tilladt med Skoledirectionens Billigelse istedetfor en Andenlærer eller Bilærer at faae en Lærerinde ansat til at undervise i de almindelige Skolefag og Haandgjerning, hvor Saadant maatte ønskes.

§ 3.
De, der beskikkes til Lærerinder, skulle for vedkommende Skoledirection have godtgjort deres duelighed. Lærerinder kunne først efter to Aars Tjeneste og efter at have fyldt det 24de Aar opnaae fast Ansættelse.

§ 4.
Lærerinderne ved Kjøbstadskolerne udenfor Kjøbenhavn lønnes ligesom Lærerne i Henhold til Lov af 8de Marts 1856 § 13; dog kan Kommunalbestyrelsen nedsætte Lønnen med 1/3. Kun en Trediedeel af de høist lønnede Poster kan besættes med Lærerinder. Paa Landet lønnes Lærerinden som Andenlærer. Lærerinderne ere, forsaavidt og saa længe de ere ugifte, pensionsberettigede lige med Lærerne. Endvidere ville Lærerinderne lige med Lærerne være berettigede til Skolepenge, Alderstillæg og anden Understøttelse.

§ 5.
Foranførte Bestemmelser gjælde dog ikke for saadanne Lærerinder, der antages til alene at meddele Undervisning i Haandgjerning.

Bregendahl.
________________Dinesen.