Et af Kristeligt Folkepartis mærkesager var abortspørgsmålet. I pjecen "Retten til LIVET", der var en del af en større kampagne mod den frie abort, argumenteredes for, at abort var lig med fosterdrab."Retten til LIVET", pjece udgivet af Kristeligt Folkeparti, 1977.


RETTEN TIL LIVET

Danmark 1977
Kære medborger!
I Danmark dræbes årligt 30.000 fostre. Det bliver derfor mere og mere klart, at denne umenneskelige lov om fri adgang til fosterdrab er en stor misforståelse. Loven er en dårlig løsning på et stort problem. Det var den billigste, men dårligste løsning. I dag føler mange sig tvunget til at få foretaget abort. Den megen snak om kvindens frihed er en illusion. I dag bliver abort betragtet som en præventionsform for en del mennesker, hvilket er en hån mod de mennesker, der brændende ønsker sig et barn, men som er ude af stand til at få det. Derfor vil Kristeligt Folkeparti igen fremsætte sit lovforslag til en ny svangerskabslov. Lovforslaget følges op af forslag til ændringer i vor sociallovgivning.
Svangerskabslovforslaget forventes at komme til behandling i Folketinget omkring 1. november. Forud for behandlingen vil Kristeligt Folkeparti arrangere en oplysningskampagne under temaet: Retten til LIVET.Nærved 30.000 fosterdrab årlig!
Antallet af aborter i forhold til antallet af levende fødte - det relative antal aborter - stiger fortsat, selv om antallet af aborter på det seneste har været faldende.
Det viser en undersøgelse, som er blevet udarbejdet af Kristeligt Folkeparti.
Undersøgelsen, som bygger på oplysninger fra Sundhedsstyrelsen og Danmarks Statistik, viser, at mens der i 1972 blev foretaget 17 aborter pr. 100 levende fødte, så blev der i 1976 foretaget 41 aborter pr. 100 levende fødte.
I løbet af fire år er det relative antal aborter altså mere end fordoblet. Og i første kvartal af 1977 er der sket en yderligere stigning, så tallet nu er 43.
Undersøgelsen viser også, at der fra 1975 til 1976 skete et mindre fald i antallet af aborter - fra 27.900 til 26.800 - men samtidig skete der også en nedgang i fødselstallet. Derfor fortsatte stigningen i det relative antal aborter. En udvikling, som viser sig at fortsætte i 1977.
Abort-undersøgelsen indgår som en del af Kristeligt Folkepartis "Retten til livet"-kampagne.

Danmark nr. 1
Af oplysninger fra det norske Kristelig Folkeparti fremgår det endvidere, at det relative antal af aborter er væsentligt højere i Danmark end i de øvrige nordiske lande.

Biskop Henrik Christiansen udtaler:
Den nuværende lov om fri adgang til fosterdrab anser jeg for at være et anslag mod menneskets ret, værdighed og værdi, fordi loven frister til at ofre den svage (barnet og kvinden) for andre formåls skyld. Ulysten til at tage ansvaret for sine handlinger og til at påtage sig byrder for barnets, for livets og for fremtidens skyld, finder i denne lov en kun alt for billig (og tillige farlig) udvej af vanskelige problemer. Jeg håber, at Folketingets medlemmer - uanset politisk tilhørsforhold - vil forme en ny lov på dette område, som er bestemt af en urokkelig respekt for fostrets menneskerettighed samtidig med, at alle skyldige sociale og menneskelige hensyn tages til barnets forældre og hjem.

Jordmoder Ruth Jørgensen:
Man har sagt, at hvis abortus provocatus foretages før 12. svangerskabsuge, betyder det ikke noget, da det endnu ikke er et foster. Hvor mange er klar over, at man i dag med ultralyd allerede i 5. svangerskabsuge kan påvise, at livmoderen er forstørret, i 6. uge kan fosteret påvises og i 7. hjertelyden? Et nyt liv er blevet til. - Det er altså drab at afbryde livet, hvad enten det sker før eller efter 12. svangerskabsuge.

Fødselslæge Michael Harry:
Et af formålene med tvungen sexualundervisning er at undgå uønsket graviditet hos unge, men undervisningen får ofte den modsatte virkning uden at samfundet vil indse dette.
Danmarks lovgivning om fri abort er forbundet med loven om pornografi og sexualundervisning. Hensigten med disse love findes i det kommunistiske manifest. Fri abort er ikke alene et spørgsmål om at dræbe et foster eller påføre det kvindelige legeme eventuelle skader, men også et spørgsmål om en nations overlevelsesmulighed.

Retten til LIVET - en menneskerettighed! -
Nogle siger, at kvinden alene har retten til at bestemme over sin egen krop. Det er helt rigtigt, men når hun er gravid, er hun fælles om det foster, som også tilhører faderen. Et foster ejes af to mennesker, og lever i kvindens legeme som selvstændigt væsen, men afhængig af kvinden.


Et foster inden 12. uge - videnskabeligt set.Hjertebevægelser kan bevises ved ultralyd på den 48. dag, d.v.s.. 7. uge.

Declaration of Geneva 1948 siger: "Jeg lover at vise den yderste ærbødighed for menneskelivet fra dets undfangelses første øjeblik og at fastholde denne, selvom jeg udsættes for trusler. Jeg lover, at jeg aldrig vil anvende min faglige viden på en måde, der krænker humanitetens hellige loven. Skal vi læger også have den samme indstilling til de gamle og de alvorligt syge, som loven kræver, vi må have overfor det ufødte foster? Jeg håber det ikke. Et foster, et normalt menneske og et sygt menneske har alle en værdifuld sjæl, som bor i en krop.

Michael Harry.