Kampfonden blev stiftet som en arbejdsmarkedspolitisk aktionsgruppe under Rødstrømpebevægelsen. Deltagerne kom fra Rødstrømpebevægelsen, men havde brug for et mindre og mere operativt forum for at støtte kvinder i strejker og andre arbejdskampe.

"Kvinder kræver fuld beskæftigelse", Grundhæfte 5, 1978 s. 1-7


Lidt om Kampfondens historie
Kampfonden blev stiftet den 12. januar 1977 med det formål at støtte kvinder i arbejdskampe, moralsk, økonomisk og praktisk. Gruppen består af ca. 20 kvinder, som holder fællesmøde hver 14. dag, hvor undergrupperne i Kampfonden fortæller hinanden, hvordan arbejdet går, og om der siden sidste møde er sket noget på arbejdsmarkedet, som har betydning for kvinder.
De faste undergrupper under Kampfondgruppen er: 1) Presse og- dokumentationsgruppen, hvis vigtigste opgave er, at holde sig orienteret om, hvad der sker for kvinder på arbejdsmarkedet. Desuden skal gruppen også tage initiativ til at støtte både med resolutioner og økonomisk, hvis der er arbejdskampe i gang. 2) Regnskabsgruppen, der holder orden på økonomien. 3) Internnetgruppen, som har til opgave at kortlægge rødstrømpernes branche og --fagtilhørsforhold, og ligeledes, hvor de er fagligt organiseret. Vi mener bl.a., at denne kortlægning kan bruges til at finde ud af, hvilke ressourcer vi har i RSB. 4) Endelig er der eksternnetgruppen, der arbejder med at oprette kontakter til kvinder på forskellige arbejdspladser, specielt de arbejdspladser, hvor RSB
´s kampfond har støttet kvinder, som har været aktive i arbejdskampe.
Ved siden af disse faste grupper kan der eksistere forskellige "ad-hoc"-grupper (= midlertidige grupper), som arbejder med emner over en afgrænset periode. Vores gruppe - seminargruppen - er et eksempel på en sådan gruppe. Disse grupper kan bestå både af medlemmer af Kampfond-gruppen og af andre RSB
´ere.
For at blive medlem af Kampfondgruppen skal man have været RSB
´er i ½ år og have gennemgået introduktionen.
Kampfondgruppen startede med at lave det førnævnte seminar, hvis indhold er grundlaget for denne pjece. Efter seminaret har vi i Kampfondgruppen løbende støttet de arbejdskampe, der har været det sidste års tid, hvor det overvejende var kvinder, der var inddraget. Støtten har som regel været dels økonomisk og dels moralsk i form af støtteresolutioner. I et enkelt tilfælde har vi også interviewet de strejkende kvinder, om de problemer, der var opstået for dem under strejken - både praktiske, rent faglige og ligeledes privatpolitiske problemer. Vi mener, det er vigtigt, at kontakten til kvinder i arbejdskampe ikke kun bliver en envejs-kommunikation, men at vi også gennem denne kontakt kan videregive vores erfaringer fra RSB. Det gør vi bl.a. ved at lægge vægt på spørgsmål, der omhandler de privatpolitiske problemer, man får som strejkende kvinde.
De strejker/aktiviteter som RSB gennem Kampfonden har støttet økonomisk og moralsk i det forløbne år har været:
Pædagogmedhjælperne, d. 28/1-77, hvor der blev støttet økonomisk via en filmaften i kvindehuset. Hjørringstrejken d. 19/1-77, hvor nogle af de strejkende kvinder selv henvendte sig til os gennem en RSB
´er fra Århus og bad om støtte. Vi sendte dem penge og en støtteresolution og fik selv tilsendt indsamlingslister. D. 27/2-77 lavede vi en udtalelse til Formandsinitiativets konference, som blev læst op på konferencen og trykt i Minavisen. 1. maj deltog vi i med vægaviser. I oktober 77 deltog nogle af medlemmerne i Kampfondgruppen i "Kampagneugen mod kvindearbejdsløshed". I juli 77 støttede vi pædagogerne i Kalundborg med en resolution og penge. September 77 støttede vi tandlægeklinikassistenterne med en resolution og ligeledes plejemedhjælperne på Ebberødgård. Samme måned sendte vi støtteresolution til lægesekretærerne i Sønderborg og i november 77 til socialrådgiverne i Hvidovre.
En anden af Kampfondgruppens aktiviteter er, at vi forsøger at oplyse RSB om, hvad der sker på arbejdsmarkedet ved løbende at skrive i INTERNT BLAD. I dette mere interne arbejde indgår denne pjece også.
I øvrigt er Kampfondgruppen en funktionsgruppe under RSB, hvilket indebærer, at vi på lige fod med de andre grupper i RSB tager stilling til dagsordenen til KOO-møderne og også deltager i fælles aktiviteter i bevægelsen. Kampfondgruppens formål at støtte kvinder i arbejdskampe, betyder, at det nogle gange kan være nødvendigt at tage beslutninger om at støtte strejkende kvinder før det månedlige (beslutningsdygtige) Koo-møde har været afholdt. P.g.a. dette er vi forpligtet til at oplyse Koo-mødet om, hvad vi har foretaget os og få mødets godkendelse eller forkastelse. D.v.s. at Kampfondgruppen til enhver tid er ansvarlig overfor Koo-mødet.

N O T E R

undefined 1. RSB
RSB er en forkortelse for Rødstrømpebevægelsen