Dansk Kvindesamfund vedtog på foreningens landsmøde i 1970 at opfordre regering og Folketing til at indføre ligeløn for mænd og kvinder ved lov.

"DK ønsker lov for ligeløn". Kvinden og Samfundet, nr. 6/1970, s. 91

DK ønsker lov for ligeløn

Fra landsmødet sendtes følgende henvendelse til regering og folketing:
DKs landsmøde på Nyborg Strand den 30.-31. maj 1970 opfordrer folketinget til snarest ved lov at afskaffe den praksis, at der på arbejdsmarkedet kan aftales forskellige lønninger på grundlag af køn.
Der henvises til FNs erklæring af 1967 om afskaffelse af diskrimination mod kvinder, hvori det hedder i artikel 2: "Alle passende forholdsregler bør tages for at ophæve bestående love, sædvaner, bestemmelser og praksis, som diskriminerer imod kvinder, og for at tilbringe tilstrækkelig juridisk beskyttelse af mænds og kvinders lige ret, i særdeleshed skal
a. princippet om lige rettigheder nedfældes i forfatningen eller på anden måde sikres ved lov,
b. de Forenede Nationers og særorganisationernes internationale dokumenter om afskaffelsen af diskrimination mod kvinder snarest muligt ratificeres eller tiltrædes og gennemføres fuldt ud."
- og i artikel 10. b:
"Alle passende forholdsregler skal tages for at sikre kvinder, gifte eller ugifte, ligeret med mænd på det økonomiske og sociale område, herunder især ret til samme løn som mænd og samme behandling med hensyn til arbejde af samme værdi."
Vi gør samtidig opmærksom på, at ligeløn uanset køn allerede er nævnt i FNs erklæring om menneskerettighederne af 1948 og derfor principielt løftet op over lønspørgsmål, der kan fraviges udfra lokal praksis eller særlige bestemmelser i medlemslandene.
Der henvises iøvrigt til bestemmelserne om lige løn uanset køn i ILO-konvention 100 af 1951 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi, samt til ILO-konvention 111 af 1959 om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv - begge ratificerede af folketinget 26. april 1960.
Endelig må vi påpege, at det er af vital interesse for danske kvinder, at der tages selvstændig dansk stilling til spørgsmålet ligeløn inden Danmark eventuelt indtræder i Det europæiske fællesmarked og dermed under alle omstændigheder må træffe en lovbestemmelse om ligeløn i henhold til artikel 119 i Romtraktaten, der pålægger medlemstaterne at gennemføre ligeløn uden diskriminering efter køn.
Som retningsgivende foreslår DK, at man undersøger muligheden for ved lov at sikre, at der ikke kan træffes nogen gyldig aftale, som giver ikke-faglærte kvinder en mindre gennemsnitlig timefortjeneste end ikke faglærte mænd.

N O T E R

1. DK
DK står for Dansk Kvindesamfund, som er Danmarks ældste kvindeorganisation, stiftet i 1871 af bl.a. Matilde Bajer og Fredrik Bajer.

2. ILO
ILO, International Labour Organisation, den Internationale Arbejdsorganisation vedtog i 1951 Konvention nr. 100 om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi.