Kønskvotering var et kontroversielt emne i 1970´erne og 1980´erne. I 1988 havde 10 politiske partier i de nordiske lande indført en eller anden form for kønskvotering. I Danmark var Socialistisk Folkeparti først i 1977 men i 1980´erne indførte også Socialdemokratiet og Venstresocialisterne kønskvotering.

Drude Dahlerup: "Vi har ventet længe nok: håndbog i kvinderepræsentation". 1988, s. 83-85

10 partier med regler om kønskvotering
Venstre Norge (indført 1974)
"For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som hovedregel være representert rned mindst 40 prosent i Venstres styrer, utvalg og komitéer."

Socialistisk Venstreparti Norge (indført 1975)
"l alle valg av tillitspersoner skal en tilstrebe likevekt mellom menn og kvinner. Ved valg til representative organer på fylkes- og landsplan skal det velges minst 40 pct. av hvert kjønn."

Socialistisk Folkeparti Danmark (indført 1977)
"I alle partiforsamlinger, hvor der foretages valg, og ved opstilling af kandidater til EF-parlamentet, har hvert køn ret (men; ikke pligt) til mindst 40 pct. repræsentation i den forsamling, hvortil der foretages valg. (Kvotering til Europaparlamentet kom ind i 1983)."

Folkealliancen Island (indført 1983)
"I alle partiets valgte organer har hvert køn ret til mindst 40 pct. repræsentation, hvis tilstrækkelig mange har ladet sig opstille. Hvis færre end 40 pct. er opstillet af et af de to køn regnes disse for valgt uden afstemning. Samme regler gælder for valg af suppleanter."

Miljöpartiet Sverige (indført 1983)
"Varje utskott skall bestå av minst 40 pct. av varje kön."

Arbejderpartiet Norge (indført 1983)
"Ved alle valg og nominasjoner skal begge kjønn være representert med mindst 40 prosent."

Socialdemokratiet Danmark (indført 1983)
"I formandskabet skal begge køn være repræsenteret. For de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg anvendes princippet, at hvert køn skal være repræsenteret med mindst 40 pct. Det henstilles at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene."

Arbejdernes Kommunistparti (AKP m -1) Norge (indført 1984)
"Minst 50 prosent av Centralkomitéens medlemmer skal være kvinner. Minst 50 prosent av distriktsstyrets medlemmer skal være kvinner."

Venstresocialisterne Danmark (indført 1985)
"Hvis afstemningen gælder valg af flere personer: Der foretages valg af lige mange mænd og kvinder, dog således at i tilfælde, hvor der skal vælges et ulige antal personer, er forskellen på antallet af valgte mænd og kvinder højst én. Der foretages lodtrækning om, hvorvidt der skal vælges flest mænd eller kvinder, når der vælges et ulige antal. Valget foretages i to omgange, således at der først gennemføres valg af kvinder og dernæst valg af mænd. Hvert medlem har pligt til at stemme på begge lister. Ingen kan pålægges kandidatur for at sikre reglens gennemførelse. Man kan ikke stemme om, hvorvidt reglen om kønskvotering skal gælde."

Liberalerna Åland (indført 1978)
Ikke vedtægtsbestemt, men i partiprogrammet står:
"... sträva till att fler kvinnor kommer med i det politiska arbetet genom at ingetdera könet får lägre andel än 40 pct. av platserna i liberalernas egna organ; samme mål skall eftersträvas vid alla val som liberalerna kan påverka."