I "Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser",1967 tog Socialistisk Folkeparti klart afstand fra forslaget om at give tilskud til mødre der passede deres egne børn hjemme. SF mente, at ordningen ville forringe kvindernes stilling på arbejdsmarkedet.

"Betænkning over forslag til lov om børnetilskud og andre familieydelser". Folketingstidende 1966-67. Tillæg B s. 1276-77.Udvalget har drøftet, om der bør gives særlige ydelser i tilfælde, hvor moderen afholder sig helt eller delvis fra at arbejde uden for hjemmet for at passe barnet i en vis tid. Det har herunder været overvejet at give disse ydelser til alle mødre inden for denne gruppe eller at forbeholde den for enlige mødre, ligesom ydelser af forskellig størrelse har været drøftet, spændende fra nogle få hundrede kroner årligt til et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb for enlige. Det er i udvalget gjort gældende, at der ved sådanne ydelser ville kunne opnås en vis afhjælpning af mangelen på vuggestuepladser. Det er udvalgets opfattelse, at spørgsmålet efter en nærmere undersøgelse bør løses, og ministeren har givet udvalget tilsagn om at ville nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg til behandling af spørgsmålet. Det er ministerens hensigt at fremme dette arbejde, således at en eventuel lovgivning kan træde i kraft samtidig med de i nærværende lovforslag indeholdte bestemmelser.
I anledning af drøftelser om særlige ydelser i tilfælde, hvor moderen afholder sig helt eller delvis fra at arbejde uden for hjemmet for at passe barnet en vis tid, må socialistisk folkepartis medlemmer af udvalget tilføje:
Man nærer dyb bekymring for, at det skal forringe kvindens stilling på arbejdsmarkedet, hvis man tilstræber at give adgang til årelangt fravær på grund af fødsel. Man er ligeledes bekymret for, at den pågældende kvinde vil have vanskeligheder ved at gentilpasse sig arbejdsmarkedet efter i en længere periode at have været ude af erhverv. Revalideringsarbejdet viser, at et fravær fra arbejdspladsen på ca. 2 år kan medføre komplikationer ved gentilpasning. Endvidere frygter man, at samfundet ikke vil magte at yde tilstrækkelig store beløb (folkepensionens grundbeløb for enlige er nævnt), således at man ikke kan udelukke, at moder og barn kan komme til at føre en særdeles fattig tilværelse.
Socialistisk folkeparti kan ikke anerkende tankerne om besparelse på vuggestuepladser, idet man netop går varmt ind for at børneinstitutionerne udbygges. Socialistisk folkeparti ønsker, at alle kvinder får mulighed for langvarig barselhvile med fuld lønkompensation, at der skaffes tilstrækkelige vuggestue- og børnehavepladser, og at der til disse børneinstitutioner knyttes en husmoderafløsningsordning, der kan passe børnene under sygdom. Hvis en sådan husmoderafløsning ikke kan skaffes, bør moderen have fuld løn, når hun bliver hjemme for at passe sit syge barn. Hvis en kvinde af helbredsmæssige eller sociale årsager ikke magter såvel erhverv som børnepasning, bør hun efter særlig ansøgning have ret til en pensionslignende ydelse, der sætter hende i stand til under rimelige vilkår at være hjemme hos sit barn.
Det skal tilføjes, at hvis man vil yde et særligt tilskud til mødre med småbørn - og dette gælder, hvad enten gruppen kun omfatter enlige mødre eller også gifte kvinder - bør det gælde såvel udeerhvervende som hjemmearbejdende kvinder, idet den enkelte kvinde selv skal kunne bestemme, om hun vil blive hjemme eller betale børnepasning for beløbet.

N O T E R

undefined  
1. Socialistisk Folkeparti
Hanne Reintoft og Pia Dam repræsenterede SF i udvalget.

Pia Dam (1932- ) er uddannet socialrådgiver. Hun var medlem af Folketinget for SF fra 1966-68.

Hanne Reintoft (1934- ) er socialrådgiver, forfatter og brevkasseredaktør. Hun blev valgt ind i Folketinget for Socialistisk folkeparti i 1966. I 1967 forlod hun SF og var med til at danne Venstresocialisterne, som hun repræsenterede i Folketinget i 1967-68. I 1970 blev hun medlem af Danmarks Kommunistiske Parti og indgik i partiets Folketingsgruppe 1970-71 og 1973-76. I 1983 blev Hanne Reintoft formand for den nystiftede Mødrehjælpen af 1983, fra 1987-95 fungerede hun som daglig leder. Mest kendt er Hanne Reintoft dog nok for radioprogrammet "Hvad er min ret og hvad er min pligt", hvor hun fra 1976-87 ugentlig fortolkede sociallovgivningen for lytterne.

Læs mere om Hanne Reintoft i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon.
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/1773/