Kvindekommissionens opgave var at se på kvindens stilling i samfundet og komme med forslag til at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder. Kommissionen blev nedsat i 1965 og i 1974 afsluttedes arbejdet med rapporten "Betænkning vedrørende Kvindernes stilling i samfundet". Som det fremgår af listen over medlemmer, var kommissionen meget bredt sammensat af repræsentanter for kvindeorganisationer, husmoderforeninger, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer og politiske partier. Derudover også personligt udpegede eksperter som fx læger, embedsmænd og professorer.

"Betænkning vedrørende Kvindernes stilling i samfundet". 1974, s. 7-11


Kommissionens kommissorium og medlemskreds
Den 4. februar 1965 nedsatte statsministeren "Kommissionen vedrørende Kvindernes Stilling i Samfundet" med følgende kommissorium:
"Vor tids store ændringer i samfundets struktur forårsaget af den tekniske og økonomiske udvikling griber dybt ind i familiens og det enkelte menneskes vilkår.
Ændringerne har medført en tydelig forskydning i den traditionelle opfattelse af kvinders og mænds stilling i familie og samfund, og disse forskydninger har i det sidste halve århundrede givet sig udslag i ændringer i lovgivningen. På trods af, at de to køn retligt har opnået ligestilling på næsten alle områder, svarer kvindernes virkelige stilling i samfundslivet ikke fuldt ud til denne ligestilling.
I erhvervslivet er kvinderne uddannelsesmæssigt gennemgående væsentligt ringere stillet end mændene, og deres arbejde er bl. a. derfor dårligere betalt. Kvinderne spiller en meget tilbagetrukket rolle og beklæder kun en ringe del af de offentlige hverv. Det er vigtigt for samfundet, at alle dets medlemmer får mulighed for fuldt ud at udnytte deres evner og anlæg.
Under hensyn hertil har regeringen besluttet at nedsætte en kommission med den opgave at undersøge kvindernes stilling i samfundet og på baggrund heraf fremkomme med egnede forslag, eventuelt i form af forslag til lovgivning, med henblik på at skabe en reel ligestilling for kvinderne inden for alle områder af samfundslivet.
Kommissionen bør overveje ændringerne i familiens forhold, specielt børnenes vilkår under kvindernes stigende deltagelse i erhvervslivet, samt spørgsmålet om kvindernes uddannelse, anvendelse af uddannelsen, mulighederne for efteruddannelse, bl. a. for kvinder, der ønsker at vende tilbage til erhvervslivet, og om det er nødvendigt at åbne nye uddannelsesformer. Endvidere bør kommissionen tage specielle problemer op som f. eksv enkers og enlige mødres stilling."
Borgmester Edel Saunte blev udnævnt til formand for kommissionen, der i øvrigt fik følgende sammensætning:

Personlige medlemmer:
Medicinaldirektør, dr. med. Esther Ammundsen
Ass. overlæge, dr. med. Kirsten Auken
Undervisningsinspektør ved Tilsynet med Handelsskolerne, nuværende afdelingleder ved Danmarks Lærerhøjskole Mette Koefoed Bjørnsen
Translatør Guldborg Chemnitz
Biskop H. Dons Christensen
Amtslæge, dr. med. Vagn Christensen Anne Feldt-Rasmussen
Direktør for Socialforskningsinstituttet Henning Friis
Professor, dr. jur. Verner Goldschmidt
Personalechef i Brugsforeningen HB Erik Hansen
Kontorchef i Arbejdsministeriet Per Kirstein
Overpræsident C. A. C. greve Moltke
Professor Thomas Sigsgaard
Helyett Simonsen, Fagligt Kvindesekretariat
Direktør for Mødrehjælpen i København Vera Skalts.

Indstillet af:
Dansk Arbejdsgiverforening:
Direktør Johs. Ammundsen
Fuldmægtig, nuværende underdirektør Bent Jensen
Konsulent, nuværende kontorchef Aage Tarp
Kontorchef, nuværende underdirektør Erik Tøttrup

Danske Husmødres Forbrugerråd:
Folketingsmedlem Viola Nørløv

Danske Husholdningsforeninger og udvalg:
Formand for Husholdningsudvalget, Marie Christensen
Landsformand Else Gulstad
Gudrun Winther Pedersen
Næstformand Rigmor Pinstrup

Danske Kvinders Nationalråd:
Overlærer Ditte Nexø Sørensen
Kontorchef, nuværende kommitteret Gudrun Refslund Thomsen

Dansk Kvindesamfund:
Fabrikinspektør Inger Wilfred Jensen

Den Danske Købstadforening:
Byrådsmedlem Eli Rosenfeldt

Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer:
Kontorassistent E. Landsmann
Formand for Dansk Sygeplejeråd Maria Madsen

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark:
Kontorassistent Irene Claussen
Forbundsformand Henry Gran

Kontor- og Handelsfagenes Arbejdsgiverforening:
Kontorchef, cand. jur., nuværende ekspeditionssekretær i Statens Lønnings- og Pensionsvæsen, Lisbeth Jørgensen
Direktør, cand. jur. Victor Vilner

Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark:
Forbundsformand Edith Olsen

Landsorganisationen De Samvirkende Fagforbund:
Forbundsformand Ella Jensen
Forbundsformand Marie Nielsen
Hovedkasserer Karen Simonen

Statens Husholdningsråd:
Programredaktør Inga Dahlsgård

Det Konservative Folkeparti:
Folketingsmedlem Hanne Budtz
Folketingsmedlem Ellen Strange Petersen

Det Radikale Venstre:
Overlærer Lilly Helveg Petersen
Folketingsmedlem Grethe Philip

Socialdemokratiet:
Sekretær Karen Dahlerup
Folketingsmedlem Lis Groes

Socialistisk Folkeparti:
Stud. mag., nuværende amanuensis, mag. art. Mette Bryld
Folketingsmedlem Gunhild Due

Venstre:
Folketingsmedlem Nathalie Lind
Ellen Poulsen

Tilforordnede:

Udpeget af Socialministeriet:
Kontorchef N. Engberg

Udpeget af Undervisningsministeriet:
Ekspeditionssekretær, nuværende kontorchef Frida Horten

Udpeget af Finansministeriet:
Kontorchef M. Riitzou

Udpeget af Indenrigsministeriet:
Ekspeditionssekretær, nuværende direktør K. V. Stang

Særligt sagkyndige:

Vicestadslæge Inge Jespersen

Statsministeriets observatør:
Konsulent Henning Gottlieb.


Nedsættelse af arbejdsudvalg
Den 23. april 1965 nedsatte kommissionen 7 udvalg.
Udvalget vedrørende uddannelsesforholdene fik følgende kommissorium:
"Udvalget har til opgave at undersøge, hvorvidt der i det bestående uddannelsessystem findes forhold, der virker hæmmende på pigernes selvstændighed og lyst til at opnå en uddannelse.
Udvalget skal endvidere gennemgå undervisningsplaner med henblik på at skabe lighed mellem drenges og pigers muligheder i undervisningen.
Udvalget skal beskæftige sig med rådgiv-ningsproblemer i relation til kvinders uddannelse og erhverv.
Udvalget bør lægge vægt på at undersøge mulighederne for, at flere kvinder opnår en egentlig uddannelse, herunder om der kan peges på særlige uddannelsesformer, der af hensyn til kvinder burde tilvejebringes eller fremmes."
Udvalget fik følgende sammensætning:

Lilly Helveg Petersen (formand)
Mette Bryld
Irene Claussen
Frida Horten
Ellen Strange Petersen
Grethe Philip
Rigmor Pinstrup
Erik Tøttrup
Victor Vilner.

Ved afgivelsen af udvalgets betænkning var følgende medlemmer af udvalget:
Lilly Helveg Petersen (formand)
Mette Bryld
Frida Horten
Ellen Strange Petersen
Grethe Philip
Rigmor Pinstrup
Erik Tøttrup
Victor Vilner.

Udvalget vedrørende arbejdsforholdene fik følgende kommissorium:
"Udvalget vedrørende arbejdsforhold vil se det som sin opgave at undersøge, om kvinder har en formel og en reel ligestilling på arbejdsmarkedet.
Skulle dette ikke være tilfældet, vil udvalget undersøge årsagerne hertil, samt eventuelt stille forslag til fremme af en sådan ligestilling.
Udvalget er opmærksomt på, at en reel ligestilling ikke nødvendigvis forudsætter, at der skabes identiske arbejdsforhold for mænd og kvinder, men kræver fjernelse af særlige hindringer for kvinders erhvervsudøvelse."

Udvalget fik følgende sammensætning:
I. Wilfred Jensen (formand)
Johs. Ammundsen
Erik Hansen
Ella Jensen
Lisbeth Jørgensen
Per Kirstein
E. Landsmann
Marie Nielsen
Edith Olsen
Helyett Simonsen
Aage Tarp

Ved afgivelse af udvalgets betænkning var følgende medlemmer af udvalget:
I. Wilfred Jensen (formand)
Johs. Ammundsen
Agnes Berger
Erik Hansen
Gerda Helms
Ella Jensen
Per Kirstein
Ruth Kristensen
A. M. Nielsen
Aage Tarp

Udvalget vedrørende kvinders deltagelse i det offentlige liv fik følgende kommissorium:
"Udvalget har til opgave at undersøge, om mænd og kvinder har formel og reel ligestilling inden for en række områder af det offentlige liv.
Ved det offentlige liv forstår udvalget ikke alene politisk arbejde og forenings- og organisationsarbejde, men også ansættelse i offentlige stillinger og deltagelse på andre områder af samfundslivet, herunder f. eks. på de økonomiske, administrative samt kulturelle områder.
Såfremt det skulle vise sig, at mænd og kvinder ikke er ligestillede, bør udvalget lægge vægt på at udarbejde forslag med henblik på at skabe lighed mellem mænds og kvinders muligheder i det offentlige liv."
Udvalget fik følgende sammensætning:
Hanne Budtz (formand)
Mette Bryld
Marie Christensen
Anne Feldt-Rasmussen
Lis Groes
E. Landsmann
Ellen Poulsen
Karen Simonsen
G. Refslund Thomsen.

Ved afgivelse af udvalgets beænkning var følgende medlemmer af udvalget:
Ellen Strange Petersen (formand)
Hanne Budtz
Marie Christensen
Lis Groes
Edele Kruchow
Kamma Madsen
Grete Munk
Ellen Poulsen
Karen Simonsen
Birthe Wetlesen.

Udvalget vedrørende familiens og børnenes tilpasning fik følgende kommissorium:
"Udvalgets opgave er at undersøge familiens og børnenes vilkår i den nuværende samfundsmæssige situation, hvor kvinder i stigende grad deltager i erhvervslivet, samt at vurdere, hvorvidt den således beskrevne situation kan anses at være tilfredsstillende for familiens og børnenes trivsel og i fuld overensstemmelse med kvindens reelle ligestilling, eller om der enten bør tilstræbes ændringer eller kræves reformer."
Udvalget fik følgende sammensætning:
Ditte Nexø Sørensen (formand)
Karen Dahlerup
Gunhild Due
Ella Jensen
Gudrun Winther Pedersen
Rigmor Pinstrup
Ellen Poulsen
Eli Rosenfeldt
Aage Tarp

Ved afgivelse af udvalgets betænkning var følgende medlemmer af udvalget:
Karen Dahlerup (formand)
Vibeke Andersen
Gunhild Due
Inger-Lise Bech-Hansen
Ella Jensen
Grete Munk
Gudrun Winther Pedersen
Rigmor Pinstrup
Ellen Poulsen
Eli Rosenfeldt
Aage Tarp

Udvalget vedrørende de sociale forhold fik følgende kommissorium:
"Udvalget vil undersøge spørgsmålet om, i hvilken udstrækning den sociale lovgivning kan antages at medvirke til at skabe en reel ligestilling for mænd og kvinder i samfundet med hensyn til rettigheder og forpligtelser. Udvalget vil på baggrund af de omfattende ændringer i samfundets struktur i disse undersøgelser inddrage familiens forhold og i tilknytning hertil også reglerne om forsørgelsespligten i lovgivningen om retsforholdet mellem ægtefæller og om retsforholdet mellem forældre og børn.
Såfremt det ved denne gennemgang måtte vise sig, at de gældende regler på visse områder ikke bidrager til dette formål, vil udvalget undersøge baggrunden herfor og overveje, hvilke ændringer der eventuelt må anses for ønskelige med henblik på at fremme en reel ligestilling.
Arbejdet hen imod en reel ligestilling vil måske ikke betyde, at der overalt bør søges gennemført ensartede rettigheder og forpligelser gældende for mænd og kvinder, men udvalget vil i sit arbejde inddrage en undersøgelse af, om en opretholdelse af bestående forskelle i de for mænd og kvinder gældende regler kan antages at bidrage til en reel ligestilling eller snarere virker hæmmende på en udvikling hen imod en sådan."
Udvalget fik følgende sammensætning:
C. A. C. greve Moltke (formand)
H. Dons Christensen
Niels Engberg
Henry Gran
Else Gulstad
Nathalie Lind
Viola Nørløv
Grethe Philip
Eli Rosenfeldt
Vera Skalts

Ved afgivelse af udvalgets beretning var følgende medlemmer af udvalget:
C. A. C. greve Moltke (formand)
Irene Claussen
Gunhild Due
Inger-Lise Bech Hansen
Else Gulstad
Bent Jensen
Mette Madsen
Viola Nørløv
Grethe Philip
Eli Rosenfeldt
Vera Skalts

Udvalget vedrørende sundhedsproblemer fik følgende kommissorium:
"Udvalget vedrørende sundhedsproblemer har til opgave at foretage en sammenlignende undersøgelse af kvinders og mænds sygelighed, årsagerne til eventuel speciel kvindesygelighed og mulighederne for at forbedre forholdene. Udvalget vil i denne forbindelse være opmærksom på forekomsten af neuroser, herunder belastningsneuroser."
Udvalget fik følgende sammensætning:
Bent Jensen (formand)
Esther Ammundsen
Irene Claussen
Vagn Christensen
Inge Jespersen
Maria Madsen
Viola Nørløv
Helyett Simonsen
K. V. Stang

Ved afgivelse af udvalgets betænkning var følgende medlemmer af udvalget:
Bent Jensen (formand)
Vagn Christensen
Irene Claussen
Inge Jespersen
Viola Nørløv
Kirsten Stallknecht
K. V. Stang

Materialeudvalget, der skulle udarbejde en generel, mere teoretisk betænkning.
Udvalget fik følgende sammensætning:
Verner Goldschmidt (formand)
Mette Koefoed Bjørnsen
Vagn Christensen
Inga Dahlsgård
Thomas Sigsgaard.
Fuldmægtig, nuværende ekspeditionssekretær Rita Knudsen, Danmarks Statistik, har deltaget i udvalgets arbejde.

Ved afgivelsen af udvalgets betænkning var følgende medlemmer af udvalget:
Verner Goldschmidt (formand)
Mette Koefoed Bjørnsen
Inga Dahlsgård
Gerhard Nielsen.
For så vidt angår senere ændringer i udvalgenes medlemskreds henvises til de af udvalgene udarbejdede betænkninger, jfr. nedenfor.
Som det fremgår af kommissorierne, har udvalgene hver for sig behandlet et særligt område. De udarbejdede udvalgsbetænkninger har været drøftet i plenarforsamlingen, hvorefter de er blevet offentliggjort.

Kommissionen har offentliggjort følgende udvalgbetænkninger:
"Betænkning nr. 504 i 1968 vedrørende kvinders uddannelsesproblemer"
"Betænkning nr. 526 i 1969 vedrørende kvindelige tjenestemænds forhold"
"Betænkning nr. 575 i 1970 vedrørende familiens og børnenes tilpasning"
"Betænkning nr. 594 i 1971 vedrørende kvinders sundhedsforhold"
"Betænkning nr. 615 i 1971 vedrørende kvinders deltagelse i det offentlige liv"
"Betænkning nr. 668 i 1972 vedrørende kvinders stilling på arbejdsmarkedet"
"Betænkning nr. 673 i 1972 vedrørende ligestilling" samt
"Beretning fra udvalget vedrørende de sociale forhold" 1973.

I april 1967 nedsatte kommissionen "Udvalget om grønlandske kvinders forhold", der fik følgende kommissorium:
"Udvalget skal undersøge de grønlandske kvinders stilling i samfundet og herunder især beskæftige sig med følgende:
1) Udvalget skal undersøge kvindens placering i det grønlandske arbejdsmarked og uddannelsesmuligheder for kvindelig ungdom, samt i hvilket omfang kvinder udnytter mulighederne for uddannelse og den erhvervede uddannelse.
2) Udvalget skal undersøge den udvikling, der er sket i de senere år indenfor de social medicinske aspekter af sexual- og svangerskabshygiejnen samt belastningssyndromer hos kvinderne.
3) Endvidere påhviler det udvalget at tilveje bringe oversigt over problemerne i forbindelse med den enlige moders stilling og forholdene for børn født uden for ægteskab.
Det er udvalgets opgave bl. a. på grundlag af de tilvejebragte oplysninger indenfor de enkelte emneområder at stille forslag til foranstaltning til forbedring af forholdene på områder, hvor der efter udvalgets opfattelse er konstateret mangler, eller man må befrygte, at udviklingen i kraft af den hidtil førte politik tager en uheldig retning.
Udvalget vil få fornøden sekretariatsbistand fra Grønlandsministeriet og bemyndiges til at indkalde særlige sagkyndige i det omfang, det vil vise sig nødvendigt."
Til formand for udvalget udpegedes Guldborg Chemnitz.
Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i løbet af 1974.
Kommissionen afgiver nærværende rapport, uanset Grønlandsudvalget endnu ikke har afsluttet sit arbejde.

N O T E R

undefined  1. Statsministeren
Jens Otto Krag (1914-78) var politiker. Han var socialdemokrat og Danmarks statsminister fra 1962-68 og 1971-72. I 1947 blev han valgt til Folketinget og bestred herefter en lang række ministerposter. I 1965 nedsatte han Kommissionen vedrørende Kvinders Stilling i Samfundet. Jens Otto Krag er af eftertiden bedst kendt for, at han førte Danmark ind i EF, de Europæiske Fællesskaber (i dag EU).

undefined   2. Edel Saunte
Edel Saunte (1904-91) var politiker, landsretssagfører og borgmester. I 1936 blev Edel Saunte landsformand for Dansk Kvindesamfund. Hun var medlem af Borgerrepræsentationen fra 1937- 1946 for Socialdemokratiet og medlem af Folketinget fra 1947-62. I 1962 blev hun den første kvindelige borgmester i København. Edel Saunte var formand for Kommissionen vedrørende Kvinders Stilling i Samfundet fra 1965-74.

Læs mere om Edel Saunte i biografien fra Dansk kvindebiografisk leksikon.
http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/1154/