Ved det første møde i Ligestillingrådet blev det besluttet at skabe et overblik over kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner pr. 1. januar 1976. Resultatet viste, at kvindernes andel kun var på 8,6 procent.

"Beretning om Ligestillingsrådets virksomhed fra beskikkelsesdatoen den 26. november 1975 til 31. december 1976". 1977, s. 5-72) Kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner.
Efter vedtagelse på 1. rådsmøde anmodede sekretariatet samtlige ministerier om 1) oplysning om, hvilke kriterier der indenfor hvert ministerium anvendes ved besættelsen af råds-, udvalgs- og kommissionsposter, og 2) om at få tilstillet en fortegnelse over de af de enkelte ministerier nedsatte råd, nævn, udvalg og kommissioner samt disses medlemmer pr. 1. januar 1976.
Svarene fra 24 ministerier, departementer og styrelser viste, at der i 904 råd, nævn, udvalg og kommissioner er ialt 9.245 medlemmer og stedfortrædere,
Heraf 8.452 mænd - 91,4%
og 793 kvinder - 8,6%
Der er 830 mandlige formænd - 91,8%
Og 31 kvindelige formænd - 3,4%
43 er uoplyst - 4,8%undefined


De indsamlede oplysninger viste, at kønsfordelingen i offentlige råd, nævn, udvalg og kommissioner var endnu mere skæv, end man havde frygtet. Rådet vedtog at rette henvendelse til statsministeren om sagen.
Den 13. juli 1976 opfordrede Rådet statsministeren til at henstille til de indstillende myndigheder og organisationer, at de gennem deres indstilling skal bidrage til en mere jævn sammensætning af råd, nævn, udvalg og kommissioner. Samtidig meddelte man, at Ligestillingsrådet agter at følge udviklingen i dette spørgsmål og derfor vil tage sagen op igen i foråret 1978.
I august 1976 udsendte man efter samarbejde med statens informationskontor en pressemeddelelse om Rådets henvendelse til statsministeren.
Samtidig anmodede Rådet statsministeriet om, at ville sikre, at de årlige til statsministeriet indsendte fortegnelser over råd, nævn, udvalg og kommissioner alle blev forsynet med medlemmernes fulde navn og oplysning om, hvem der fungerer som formand og sekretær.
Statsministeren anmodede den 15. oktober samtlige ministerier om ved nedsættelse og supplering af råd, nævn, udvalg og kommissioner at være opmærksom på det ønskelige i, at mænd og kvinder repræsenteres mere ligeligt end hidtil i sådanne organer. Statsministeren bad samtidig om, at de myndigheder og organisationer under ministeriets forretningsområde, som sædvanligvis foretager indstilling om beskikkelse af medlemmer til råd og udvalg m.v., ved lejlighed gøres bekendt med Ligestillingsrådets synspunkter.
Indenrigsministeriet underrettede desuden i december 1976 Ligestillingsrådet via statsministeren om, at en tilsvarende opfordring var blevet udsendt til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd.