Pr. 1. juli 1978 blev Ligestillingsrådet lovfæstet. Da rådet blev oprettet i 1975 skete det på foranledning af en administrativ beslutning truffet af statsminister Anker Jørgensen.

"Folketingstidende 1977-78. Tillæg C", s. 387-88
Forslag

til
Lov om ligestillingsrådet.
(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978.)*)

§ 1. Ligestillingsrådet har til opgave at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder i samfundet, herunder på arbejdsmarkedet, i undervisning og uddannelse samt i familielivet.
§ 2. Ligestillingsrådet afgiver udtalelser efter loven om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v.
Stk. 2. Statsministeren kan henlægge yderligere opgaver til rådet.
§ 3. Ligestillingsrådet består af en formand, der beskikkes af statsministeren, og 7 andre medlemmer, hvoraf 4 medlemmer beskikkes af statsministeren efter indstilling fra henholdsvis Landsorganisationen i Danmark, Dansk Arbejdsgiverforening, Fællesrådet for danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer og De grønlandske Kvindeforeningers Sammenslutning, og 3 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Danske Kvinders Nationalråd. Beskikkelserne gælder for 4 år ad gangen.
Stk. 2. Statsministeren fastsætter rådets forretningsorden.
§ 4. Loven træder i kraft den 1. juli 1978.

Erlendsson. / Nørgaard Sørensen

Statsmin. j. nr. 17-12. *) Se FT: 4112, 5287. 7874, 8063; A. 2831; B. 571. Lov nr. 164 af 12. april 1978.