Loven om ligebehandling af mænd og kvinder blev vedtaget i 1978 og var Danmarks første lov der forbød kønsdiskrimination.

"Folketingstidende 1977-78. Tillæg C", s. 398-92
Forslag til Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m. v.
(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 31. marts 1978).

§ 1. Ved ligebehandling af mænd og kvinder forstås i denne lov, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn. Dette gælder både direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til ægteskabelig eller familiemæssig stilling.
Stk. 2. Loven er ikke til hinder for bestemmelser om beskyttelse af kvinder, navnlig i forbindelse med graviditet og fødsel.
Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse i det omfang en tilsvarende pligt til ligebehandling følger af en kollektiv overenskomst.
§ 2. Enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse i stillinger. Dette gælder også ved forflyttelser og forfremmelser.
§ 3. Enhver arbejdsgiver, som beskæftiger mænd og kvinder på samme arbejdsplads, skal behandle dem lige for så vidt angår adgang til erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling.
Stk. 2. Pligt til ligebehandling gælder også enhver, der driver vejlednings- og uddannelsesvirksomhed som nævnt i stk. 1.
§ 4. Enhver arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder på samme arbejdsplads, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår. Dette gælder også ved afskedigelse.
§ 5. Pligt til ligebehandling gælder også enhver, der fastsætter bestemmelser og træffer afgørelse om adgang til udøvelse af et selvstændigt erhverv. Dette gælder også enhver, der fastsætter bestemmelser og træffer afgørelse om erhvervsuddannelse m.v. og om vilkår for udøvelse af et sådant erhverv.
§ 6. Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse m.v. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.
§ 7. Bestemmelser i aftaler og i virksomheders reglementer m.v., som er i strid med §§ 2-5, er ugyldige. Dette gælder også bestemmelser i vedtægter m.v. for selvstændige erhverv.
§ 8. Personer, hvis rettigheder er krænkede ved overtrædelse af §§ 2-5, kan tilkendes en godtgørelse.
§ 9. Afskediges en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om ligebehandling efter §§ 2-4, skal arbejdsgiveren betale godtgørelse.
Stk. 2. Godtgørelse efter stk. 1, der ikke kan overstige 26 ugers løn, fastsættes under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvor pligt til ligebehandling følger af kollektiv overenskomst, men hvor der ikke i overenskomsten gives den, pågældende adgang til godtgørelse for afskedigelse, der ikke er rimeligt begrundet i lønmodtagerens eller virksomhedens forhold. Kravet behandles ad fagretlig vej.
§10. Afkald på rettigheder efter denne lov er ugyldige.
§ 11. Såfremt det ved visse former for erhvervsudøvelse og de dertil hørende uddannelser er afgørende, at udøveren er af et bestemt køn, kan den minister, under hvis forretningsområde den pågældende virksomhed hører, efter indhentet udtalelse fra arbejdsministeren og ligestillingsrådet, fravige bestemmelserne i §§ 2-6.
Stk. 2. Arbejdsministeren kan efter indhentet udtalelse fra ligestillingsrådet og det ministerium, hvorunder spørgsmålet hører, tillade foranstaltninger, der fraviger §§ 2-6, med henblik på at fremme lige muligheder for mænd og kvinder, navnlig ved at afhjælpe de faktiske uligheder, som påvirker adgangen til beskæftigelse, erhvervsuddannelse m.v.
Stk. 3. Arbejdsministeren kan inden for nærmere afgrænsede områder bestemme, at afgørelse i henhold til stk. 2 træffes af den minister, hvorunder det pågældende område hører.
§ 12. Overtrædelse af §§ 2-6 straffes med bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 1978.
Stk. 2. Såfremt ansøgning om dispensation efter § 11, stk. l, indsendes til vedkommende minister inden 1. august 1978, finder §§ 2-6 først anvendelse på det pågældende område fra det tidspunkt, ansøgningen afslås.
Stk. 3. § 7 finder også anvendelse på aftaler, reglementer og vedtægter m.v., som er indgået eller oprettet inden lovens ikrafttræden.
§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne.Erlendsson. / Nørgaard Sørensen

Arbejdsmin. 1. kt. j. nr. 19/401.
*) Se FT: 4113, 5287, 7874, 8056; A. 3083; B. 577. Lov nr. 161 af 12. april 1978.