Kildeoversigt for kildeart: Statistikker

NavnTitel
Kilde 118Abort de seneste 100 år
Kilde 149Anette Borchorst og Drude Dahlerup:
Kilde 152Antal legalt provokerede aborter og aborthyppighed pr. 1000 kvinder i perioden 1940-1986, udvalgte år
Kilde 156Arbejdsstyrken fordelt på køn, 1960-1991
Kilde 157De gifte kvinders andel af samtlige kvinder i arbejdsstyrken 1911-91
Kilde 161Antal levendefødte pr 1.000 kvinder
Kilde 162Beregnet middellevetid for mænd og kvinder, 1895-1965
Kilde 187Procentandel husmødre af de 15-74-årige kvinder 1940-1991
Kilde 298Arbejdsmarkedet. Registrerede ledige i procent af den samlede arbejdsstyrke
Kilde 325Antal skilsmisser pr. 100 bestående ægteskaber 1900-1991 og Figur 1.4 - Samlet fertilitet 1901-93
Kilde 329Tabel 2.19. Kvinder og mænds personindkomst 1996
Kilde 331Den gennemsnitlige timefortjeneste i industrien
Kilde 332Hvem tjener mest?
Kilde 333Tabel 7. Påbegyndte læreforhold for hele landet. §1-lærlinge
Kilde 334LO's medlemstal 31. december 1966
Kilde 347Lønudviklingen i industri og håndværk 1962-72
Kilde 352Tabel 6a. HK's medlemstal 1959-79, totalt samt kvinders og mænds andel heraf i %
Kilde 409Lønudvikling i industri og håndværk 1969-79
Kilde 412Kvindernes lønmæssige ligestilling
Kilde 42Antal af Studenter i aarligt Gennemsnit 1889-1924
Kilde 421LO-forbundenes medlemstal 1967-1987 fordelt på mænd og kvinder
Kilde 422Deltidsarbejdendes andel af den kvindelige arbejdsstyrke 1967-19
Kilde 43Tabel: Privatseminarier, der har indstillet dimittender til lærer- og lærerindeeksamen i perioden 1869-1897
Kilde 450Fordelingen af mandater mellem partierne ved valgene fra 1895-1990
Kilde 487Kvinders repræsentation i råd, nævn, udvalg og kommissioner
Kilde 488Kvinder og Mænd - nogle tal
Kilde 512Table 16. Asyler og børnehaver. antal pladser og dækningsprocenter for hele landet 1928-60
Kilde 516Tabel 3.8. Indskrevne børn i daginstitutioner, dagpleje og skolefritidsordninger pr. 100 i pågældende alder
Kilde 517Figur 5. Antallet af beskæftigede i offentlige tjenester 1948-1996
Kilde 520Udviklingen i kvinders politiske repræsentation
Kilde 60Embedseksaminer fordelt efter Fakulteter
Kilde 88Erhvervsbeskæftigede kvinder i København 1855-1916
Kilde 90Kvindelige arbejderes andel af samtlige arbejdere i København 1890-1916
Kilde 91Timelønnen for faglærte og ufaglærte mænd og for kvinder i København