KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Anne Hardenberg ( - 1589)
Hardenberg, Anne Corfitzdatter

†1589, hofdame, godsejer.

†15.2.1589 på Bregentved, Haslev sg.

Forældre: godsejer Corfitz Erik H. og Mette Christiernsdatter Skram (†ca. 1548).

~11.1.1573 med rigsråd ◊Oluf Mouritsen Krognos, *13.3.1535 på Bollerup, Skåne, †25.6.1573 på Clausholm, Voldum sg., s. af lensmand ◊Mourits Olufsen K. og ◊•Elline Mogensdatter Gøye.

AH er blevet kendt i Danmarks historie som kong ◊Frederik 2.s ungdomskærlighed. Det er usikkert, hvor og hvornår de to lærte hinanden at kende. Måske er det sket på Malmøhus, hvor hendes farbroder ◊Eiler H. var den daværende prins Frederiks hofmester, eller ved det kgl. hof, hvor hun var tilknyttet hans moder dronning ◊•Dorotheas jomfrukammer fra ca. 1557 til dennes død i 1571. Desuden havde AH blandt kongefamiliens kvindelige medlemmer især forbindelse med Frederik 2.s søster, kurfyrstinde ◊•Anna af Sachsen, som hun stod i livlig og fortrolig brevveksling med livet ud. Men også standsfæller havde hun tætte relationer til, især veninden ◊•Birgitte Gøye.

Der var sandsynligvis planer om giftermål mellem AH og den godsrige Oluf Mouritsen Krognos i 1558, idet dronning Dorothea på dette tidspunkt bad sin søn om ikke at hindre AHs lykke. Selv var Frederik 2., der 1559 kom på tronen, i de følgende år da også indstillet på at efterkomme familiens ønske om et fyrsteligt ægteskab. AHs giftermål med Krognos blev imidlertid ikke til noget i første omgang, og i 1569 fremgår det af et brev fra Frederik 2. til fasteren hertuginde ◊Elisabeth af Mecklenburg, at han havde i sinde at ægte en dansk adelsdame, utvivlsomt AH. Forbindelsen blev opgivet, da den vakte modstand i vide kredse. Inden for kongefamilien var især Anna af Sachsen aktiv. Men heller ikke i adelskredse var der tilslutning. Her ønskede man formentlig ikke at se en af sine egne som dronning med risiko for favorisering af vedkommendes slægt på bekostning af andre. Modstanden gik ikke på AH som person. Hun synes også selv at have været imod forbindelsen, måske på grund af kongefamiliens modvilje. Der er dog ikke noget direkte vidnesbyrd fra AH om hendes følelser for Frederik 2. Da kongen forlovede sig i efteråret 1571 med kusinen ◊•Sophie af Mecklenburg, har han alligevel følt en forpligtelse over for AH, idet han først ville have vished for, at hun billigede hans nye forbindelse. Det ønske fik han opfyldt efter et møde mellem hans kommende svigermoder og AH. I et brev til Birgitte Gøye fra denne tid skriver AH: “Gud ved, jeg er saa glad og rolig i mit hjerte, som jeg ikke har været i mange aar.” Kort efter kongens bryllup i 1572 giftede AH sig med sin gamle bejler Oluf Mouritsen Krognos. Her var det igen kurfyrstinden, der tillige med Gøye trak i trådene. Krognos døde knap et halvt år senere. AH levede herefter på sit enkesæde Bregentved og havde store problemer med at holde en del af ægtefællens familie fra livet. Hun blev dog på foranledning af kurfyrstinde Anna støttet af Krognos’ fætter rigshofmester ◊Peder Oxe.

AH var en talentfuld kvinde på flere områder. Hun var musikalsk og glædede enkedronning Dorothea med sit spil. Musik- og danseundervisning hørte således med til den finere dannelse i herremandskredse. Hendes håndarbejder var stærkt efterspurgte, bl.a. af kurfyrstinde Anna. I hendes breve er der en gennemgående tone af melankoli og religiøsitet.

Epitafium med statue fra 1575 i Skt. Bendts Kirke. Mal. fra 1577 i Fr.borgmus.

C.F. Bricka: Kong Frederik den Andens Ungdomskærlighed, 1873. C.H. Brasch: Gamle Ejere af Bregentved, 1873.

Privatarkiv fælles med ægtefællen i RA.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Anemette S. Christensen

 
Professioner
Adelige · Hofdamer · Godsejere
 
Organisationer
 
Emneord
 
Tidsperioder
1500-tallet
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg