KVINFOs Ekspertdatabase
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

Læservejledning til den trykte udgave


Alfabetisering

Der alfabetiseres efter kaldenavnet, som er udhævet. Ved dobbelte efternavne alfabetiseres efter det første, fx Fenger Møller, Grethe og Møller Jensen, Elisabeth. Har flere personer samme navn, anføres de i kronologisk orden. Der skelnes ikke mellem v/w. y/ü. æ/ä, ø/ö. å/aa og tages ikke hensyn til accenter og bindestreger. I tilfælde af navneskifte. fx ved giftermål, placeres den biograferede under det navn, hun har ved slutningen af karrieren, og der er ikke henvisninger fra pigenavne eller andre giftenavne. l enkelte tilfælde, hvor en person altovervejende er kendt ved sit kunstner- og øgenavn. er der henvisning herfra til det borgerlige navn.


Genealogi

Det har ikke været muligt at fremskaffe fulde data på alle biograferede, bl.a. fordi en del nulevende ikke har ønsket at stille dem til rådighed. Børn er opført med kaldenavn eller fornavne og fødeår. I tilfælde af, at de er optaget i DKL og/eller Dbl under et andet slægtsnavn, fx på grund af giftermål, er efternavnet også anført. I øvrigt er børns efternavne ikke søgt oplyst. Børn, der er døde som spæde, eller hvis navne er ukendte, er nævnt i biografien, ikke i hovedet. Der er kun foretaget genealogiske undersøgelser, når andre kilder gav grundlag for at formode, der var børn, og der kan således ikke påregnes fuldstændighed i oplysningerne om antallet af børn.


Geografiske navne

Trap Danmark, 5. udgave, er brugt som standard for danske stednavne. For resten af verden er som hovedregel anført lokalitetens nuværende navn, dog er de traditionelle navne anvendt for områder med særlig tilknytning til dansk historie.


Titler

Der er anvendt en enkelt eller to titler, der således blot giver en overordnet, ikke udtømmende karakteristik. I hovedet er der både for biograferede og pårørende brugt sluttitler, selvom de pågældende ofte befandt sig på lavere karrieretrin ved barnefødsler eller giftermål.


Ikonografi

Der henvises fortrinsvis til værker i offentlige institutioner. Er der som fx i kongefamilien tale om mange fremstillinger, er de mest repræsentative udvalgt.


Bibliografi

Der henvises ikke til opslagsværker som Kraks Blå Bog og såkaldte stater, der biograferer faggrupper, eller til udklipssamlinger, hvoraf især den, der findes på Kvindehistorisk Samling, har været meget benyttet, og henvisninger til avisartikler er meget selektivt anvendt. Bibliografien dokumenterer ikke biografien, men indeholder værker, der giver yderligere oplysninger. Henvisningerne er anført i en form, der muliggør lokalisering i den nationalbibliografiske database DANBIB.


Arkivalier

Der henvises til privat- og institutionsarkiver i offentlige institutioner. Det bemærkes dog. at levnedsberetningerne i Ordenskapitlet oftest er klausulerede.


Forkortelser, tegnforklaring


* = født

= død

~ = gift

%?= optaget i Dansk biografisk leksikon

" = optaget i Dansk Kvindebiografisk Leksikon


bl.a. = blandt andet

ca.= cirka

dvs.= det vil sige

etc.= etcetera

Frbg. = Frederiksberg

Fx = for eksempel

g. = gift

ha = hektar

kgl. = kongelig

Kbh. = København

km = kilometer

kr. = kroner

m = meter

mal. = maleri

m.fl. = med flere

min. = minutter

mia. = milliarder

mio. = millioner

m.m. = med mere

mus. = museum

o.a. = og andet

osv. = og så videre

sek. = sekunder

smst. = samme sted

t. = timer

tdr. = tønder

tegn. = tegning


ABA = Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

FA = Erhvervsarkivet

KB = Det Kgl. Bibliotek

LAK = Landsarkivet, København (for Sjælland. Lolland-Falster og Bornholm)

LAO = Landsarkivet, Odense (for Fyn)

LAV = Landsarkivet, Viborg (for Nørrejylland)

LAA = Landsarkivet. Abenrå (for Sønderjylland)

RA = Rigsarkivet

SB = Statsbiblioteket

Fr.borgmus. = Museet på Frederiksborg SlotTilbage til søg »  

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg