KVINFOs tidsskriftsprojekt
spacer spacer
Klik her for at lave en ny søgning blandt tidsskrifterne
 
spacer
Cand. polyt. ELNA ERICHSEN
 

« Se emneord

En ung Dame, Frk. Elna Erichsen, har bestaaet Eksamen for Bygningsingeniører ved polyteknisk Læreanstalt med en fin 1ste Karakter; det er første Gang, at en Kvinde her i Landet har valgt og gen­nemført dette Studium.                             

Naar vi i Dag bringer cand. 1 polyt. Erichsens Billede og no­terer dette Faktum, er »det ikke for at berømme hendes Handling som en Heltedaad eller som en overraskende og uventet Begiven­hed. Det er for længe siden en almindelig Kendsgerning, at de bestaaende Eksaminer, - hvor vanskelige de end kan anses for at være - paa ingen Maade lig­ger over de kvindelige Evner, og der vil sikkert ingen blive for­bavset over, at en ung Pige har kunnet klare ogsaa denne store og vanskelige Opgave. Vi ønsker blot, at vore Læsere skal følge ethvert Forsøg fra Kvindernes Side paa at bryde sig, nye Baner og skaf fe Lej­lighed til Udnyttelse af deres Evner.

Da Frk. Erichsen i 1908 havde taget matematisk Studentereksamen fra N. Zahles Skole, følte hun en ret naturlig Trang til samtidig med at trænge dybere ind i Matematikken og Naturvidenskaberne at lære deres Anvendelse i det praktiske Liv at kende, hun ønskede ligesom at se Teori og Praksis gaa op i en højere Enhed, og hun valgte derfor at blive Ingeniør med Jærnkonstruktjoner - vistnok det mest matematisk eksakte - som Speciale.

Cand. polyt. Erichsen er fuldt bestemt paa at søge Arbejde i sit Fag, og haaber ogsaa at kunne

finde det herhjemme. Hvorledes hendes. Chancer i det praktiske Liv vil blive, afhænger af saa mange forskellige Omstændigheder. Foreløbig er hun kun en af de c. 55 unge Bygningsingeniører, - selv om en af dem, der bestod Eksamen bedst, - og som kvindelig Kandidat ikke nogen enestaaende Undtagelse! Men naar hun valgte dette Stu­dium, saa viser det maaske no­get mere Initiativ, noget større Mod til at forsøge det uprøvede, end vi til daglig møder, og vi haaber derfor, at hun maa faa Lejlighed til at prøve sine Kræf­ter. De Krav, som Livet stiller til en selverhvervende Kvinde, kan ofte være meget store, og de Konflikter, som Livet kan stille hende overfor, er ofte vanskelige at løse; for den unge, frejdige Bygningsingeniør udtaler vi det Ønske, at hun ikke maa møde andre eller større Vanskelighe­der end de, som de 54 andre ogsaa kan have at kæmpe med. Om Elna Erichsen engang med Tiden ved den Brobygningskunst, - hvis Forening af Teori og Praksis fængslede hendes ungdommelige Fantasi - skulde komme til at skabe noget dygtigt og selv­stændigt, vil de danske Kvinder hilse det med Glæde. Hun vil derigennem bidrage til at virkelig­gøre Kvindesagens Idé til at bygge den Bro, „der knytter Livet til Idéen".

 
Emneord
Teksttype
    Portrætter »
    Artikler »
« til toppen
 
Forfattere
Initialer
 
Omtalte personer
     Elna Erichsen »
Organisationer
 
Professioner
    Ingeniører »
Perioder
    1910'erne »
 
Regioner
    Danmark »
 
 
Trykt i tidsskriftet:
    Kvinden og samfundet
Nummer:
    3
Trykkeår:
    1914
Dato:
    15/02/1914Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer