KVINFOs tidsskriftsprojekt
spacer spacer
Klik her for at lave en ny søgning blandt tidsskrifterne
 
spacer
Egplantning og andre Festligheder i Anledning af 5. Juni 1915
 

« Se emneord

Kerteminde.

Den 5te Juni afholdtes Grundlovs­fest paa Kerteminde Højskole. En tal­rig Forsamling var mødt, c. 6-700, paa det vidunderlig skønne Sted, og Mødet holdtes i den umiddelbart ved Skolen beliggende „Kjertedal".

Formanden, Pastor Bjerre, talte for Grundloven, og derefter talte Valgme­nighedspræst P. Boisen om Livets uskrevne Love, og Elisa Bjerre om Kvindernes nye Ansvar og. Pligter ved Opnaaelsen af Valgretten. Derefter drog Skaren op i Højskolens Have, hvor en meget smuk Eg, skænket af Grev Ahlefeldt, Lundsgaard, blev plan­tet af D. K.s Formand, Mary Boi­sen, der med faa Ord ønskede Vel­signelse over Kvindernes Arbejde under den ny Grundlov, selv om det skulde vise sig at deres Arbejde ligesom Egen, skulde vokse langsomt.

 

Næstved.

Kredsen holdt den 10. Juni Fest i Anledning af Kvindens politiske Valgret, med Foredrag af Fru Elisa Petersen om Grundloven af 5. Juni 1915. „Det er som Kvinder, vi har ønsket at faa Valgret, og det er som Kvinder, vi skal gøre vort Arbejde." Fruen omtalte det, der er sket for­ud, samt mindedes i bevægede Ord de gamle Forkæmpere for Kvindesa­gen herhjemme - fra Mathilde Fibiger i 1850 udsendte sin Bog: Clara Rafael, - Pauline Worm, Frederik Bayer og Hustru, og adresserede en Tak til den der siden 1883 har været og indtil denne Dag er Saltet inden­for D. K.: Fru Stampe-Feddersen. Fru Elisa Petersen sluttede sit Fore­drag med Ønsket om, at det, der nu er sket, maa blive til Lykke for dan­ske Hjem, for Folk og Land. Forsamlingen gav sin Tilslutning i Af­syngelsen af: „Tiden kalder se, vi kommer."

De stedlige Repræsentanter paa Rigsdagen: Folketingsmand, Red. An­dreasen og Landstingsmand J. Frand­sen var indbudt som Gæster og blev af Fmd. Fru Zahle overrakt hver et Eksemplar af G. Lemches: „Dansk Kvindesamfunds Historie" - som Tak for trofast Arbejde for Kvinders politiske Ligestillelse med Mænd.

 

Glamsbjerg.

Dansk Kvindesamfunds stedlige Kreds samlede den 5. Juni Efter­middag Kl. 2 for at plante en Grundlovseg paa en dertil velskikket Plads, som Gaardejer Chr. Henningsen ejede umiddelbart ud til Landevejen. Ejeren og hans Hustru skænkede Pladsen til „Dansk Kvindesamfund", og Gartner Mose, Glamsbjerg, skæn­kede Egen. Foreningens Formand, Bengta Jensen holdt Festtalen og sluttede med at opfordre Fru Høg, Glamsbjerg (Kredsens første For­mand), og Fru Møller, Gummerup (Kredsens sidst indmeldte Medlem), til i Samling at plante Egen. Derpaa blev et Digt af Højskoleforstan­der Niels Kierkegaard, skrevet i Da­gens Anledning, afsunget.

 

Herning.

Da der her i Herning afholdtes ik­ke mindre end 3 politiske Grundlovs­fester den 5. Juni, besluttede D. K.s Herningkreds at opfordre de tre po­litiske Organisationer til at holde en festlig Sammenkomst med fællesspis­ning sammen med den efter Grund­lovstalerne, hvilket de meget bered­villigt gik med til. Man samledes til Fællesspisning Kl. 6 paa Højskole­hjemmet, hvor Form. for Dansk Kvin­desamfunds Herningkreds Eleonora Kiilerich bød Velkommen og udtalte sin og mange Kvinders store Glæde over den nye Grundlov, der, skønt længe ventet, dog kom som et Sol­glimt paa en Graavejrsdag, og udtal­te Haabet om, at Kvinderne ogsaa maa komme til at svare til de For­ventninger, der næres til dem i poli­tisk Henseende.

 

Odder.

Kredsen her fejrede sin første Grundlovsfest den 6. Juni sammen med de to politiske Foreninger, Venstrevælgerforeningen og de Radikale. Det blev en særdeles smuk og god Fest.

Kl. 4 samledes i Hotel Fønix’ smukt pyntede Pavillon over 1000 Menne­sker, Kvinder saa vel som Mænd. Efter at der var budt Velkommen, tal­te Folketingsmand Dr. Hegelund-Lange, Eline Begtrup og Dr. phil. Emil Fog.

 

Hillerød.

I Hillerød havde Mænd af de for­skellige politiske Partier henvendt sig til Formændene for Dansk   Kvindesamfund og Kvindevalgretsforeningen med Anmodning om at indtræde i en Komité, der skulde indbyde til en upolitisk Grundlovsfest. Den 5. Juni. Kl. 3 3/4 samledes man paa Slotsplad­sen, og under Musik drog en Skare paa 4 a 5000 Mænd og Kvinder - flest Kvinder, unge og gamle, Højskolepiger, Elever fra Husholdnings­skolen og Frk. Mørks Skole o. s. v. - i straalende Solskin op ad den pragtfulde Fredensborg Landevej ind til „Fredspladsen", hvor de to Kvin­deforeninger havde rejst en Sten til Minde om 5. Juni 1915.

Her havde Kvinderne Ordet. Formanden for Dansk Kvindesamfund, Fru Johanne Velschow, talte om Kvindesagens Historie og viste, hvor­ledes den her i Landet havde vokset sin rolige Vækst, indtil Tiden og Ud­viklingen bragte os den Ret, som Kvinder i andre Lande maa kæmpe haardt og længe for. „Grundloven er alene Mandens Værk, men derover skal der i Dag ingen Klage lyde, kun en hjertelig Tak til dem, der gav os vor Ret; et frejdigt Løfte om, at de ikke skal komme til at fortryde det, og en glad Fortrøstning til, at denne Dag maa bringe Lykke og Velsig­nelse over vort kære, gamle Land!"

Derefter talte Formanden for Kvindevalgretsforeningen Kamilla Peter­sen, og Rigmor Hansen fremsagde et Digt af Redaktør Laurids Hansen. Derpaa gik Toget over til Slotspavillonen, hvor den egentlige Grundlovs­fest blev holdt.

 

Fraugde.

I Fraugde plantedes Grundlovsda­gen under en lille Højtidelighed en Minde-Eg for Indførelsen af Kvinder­nes Valgret. Fru Dam-Nielsen, Birkum, holdt Festtalen og plantede Egen. En beskeden Granitsten viser Indskriften: ,,5-6-1915".

 

Ringkøbing.

Dansk Kvindesamfunds Ringkø­bingkreds holdt 5. Juni Grundlovs­fest paa „Hotel Ringkøbing". Der var mødt ca. 120 Deltagere, overvejende Kvinder. Formanden, Frk. Ma­ren Bonde bød velkommen, hvorefter Borgmester Schlanbusch tog Ordet. Fru Elise Jensen, Velling; havde skre­vet en Sang.

 

Ribe.

Kredsen her deltog i en Grund­lovsfest foranstaltet af Byens politi­ske Foreninger. Fru Jenny Salling udtalte Kvindernes Glæde over den nye Grundlov.

 

Bering.

Kredsen for Bering og Omegn af­holdt Grundlovsfest den 5. Juni i Næstformandens Hjem Skovlide, Edslev. Kun Medlemmer med Gæster var indbudt. Formanden for Aarhuskredsen, Kathinka Bjerre, talte om Kvin­dernes Arbejde for Valgretten, der­efter talte Lærer Højmark.

 

Horsens.

Dansk Kvindesamfunds Horsenskreds havde sammen med den stedli­ge Kvindevalgretsforening indbudt til en meget vellykket Grundlovsfest. Taler blev holdt af Formanden, Frk. Branner og Fru Hostrup.

 

Drigstrup.

En Eg blev plantet den 5. Juni i Ebbekærskoven. af Fru Anna Larsen, som i sin Tale mindedes dem, der har rejst Kvindebevægelsen her i Landet. En Flagstang er rejst ved Si­den af Egen, og til daglig vajer der fra den en Vimpel, ved festlige Lejlig­heder et Dannebrogsflag.

 

Baaring.

Baaring og Omegns Kvinder har den 5. Juni plantet en Frihedseg til Minde om Kvindernes Valgret i Anlæget ved Baaring Forsamlingshus. Pastor Lassen, Asperup, holdt en stemningsfuld Tale, hvori han dvæ­lede ved den ny Grundlovs Betyd­ning for Kvinden og Skolen.

 

Gylling.

I Anledning af Grundlovens Ved­tagelse afholdt Kredsen her den 12. Juni - 5 Aars Dagen for Kredsens Stiftelse - en Festlighed, hvortil de fleste af dens Medlemmer var mødt. Plantningen af en Frihedseg har man vedtaget at udsætte til Efteraaret, for at ikke Sommertørken skal skade Egen.

 

Herringe.

Kvinder af dette Sogn plantede den 5. Juni en Frihedseg. Flere Taler blev holdte baade af Mænd og Kvin­der og Sange afsungne.

 

Kolding

Dansk Kvindesamfunds 9. Distrikt fejrede Kvindernes Valgret ved et Møde i Koldingshus’ Ruiner den 13. Juni. Karen Mouridsen, Sekretær i Styrelsen for 9. Distrikt, indledte Talernes Række med at byde velkom­men til Mødet. Derefter talte Astrid Hostrup, Seminarieforstander Rør­dam og Thora Knudsen. Saa gik man i Procession med en Fane i Spidsen, ført frem af unge hvidklædte Piger, om i Slotshaven til det Sted, hvor Egen skulde plantes midt i et Bed af Roser. Under Egens Rod nedlagde Koldingkredsens For­mand, Helen Clay Petersen, sam­men med Distriktsformanden, Ma­rie Mathiesen, en Pergamentsrulle, der bar følgende Indskrift: »I Aaret 1915, da Danmarks Ri­ges Grundlov af 5. Juni gav Kvin­den lige Ret med Manden, plan­tede danske Kvinder, Medlemmer af Dansk Kvindesamfunds 9. Distrikt, dette Egetræ med Ønsket om, at det ved sin Vækst gennem Aarene til se­ne Slægter maa bære Vidne om en Tid i Danmark, da der, mens Europa stod i Brand, herskede Fred og god Forstaaelse i det danske Folk.« Den lille Eg kom, efter hvad Hr. Gartner Pedersen oplyste, til at gro i Læ af nogle gamle Lindetræer, som Dronning Dorthea, Kristian den III.s Hustru, har plantet for c. 450 Aar siden. Slotsbestyrelsen har paataget sig at værne om Egen og føre Tilsyn med den.

 

Løkken.

Den 5. Juni afholdtes Grundlovs­fest i Løkken, og som Festens Hoved­begivenhed plantedes en Eg i Læ af de marehalmsbevoksede Klitter lige i Vesterhavets Nærhed. Kredsens Formand, Fru Bang Christiansen, plantede Træet med de Ord: »For Frihed, Retfærdighed og Kærlighed.« følgende i Dagens Anledning skrev­ne Vers blev derefter afsunget af Kredsens unge Piger:

 

Saa hil dig Frihedstræ, som glad blev

plantet

blandt  Guldregns  og  Syreners  Som­-

merflor,

mens Haabets Gulrand Sommerskyen

kanted;

skyg evig  frisk  hen  over  Danmarks

Jord.

Gid i dit Ly en Slægt maa rede

stande

til Kamp for Friheds Sag med Mund

og Haand,

med  Kraft i Armen og med løftet

Pande,

med Sans for Lyset og med Tro paa

Aand.

 

Roerslev.

Dette Sogns Kvinder har plantet en Frihedseg tæt ved Mindestenen for Professor Rasmus Nielsen.

 

Rønne.

Søndag den 4. Juli afholdt Dansk Kvindesamfunds Kreds i Rønne en Fest i Anledning af Valgretten. Som Talere var tilstede Redaktør Sigurd Berg, København, Bogholder Astrid Paludan-Müller, København, og Kommunelærerinde Larsen, Neksø. De gode, tankevægtige Foredrag fulgtes med stor Opmærksomhed af den ret store Forsamling. Senere samledes man om fælles Kaffeborde og til­bragte et Par hyggelige Timer med Taler og Sang.

 

Aabybro.

I Anledning af 5. Juni 1915 - den­ne mindeværdige Dag for danske Kvinder - holdt D. K. i Forening med Mændenes stedlige Foreninger her en Grundlovsfest i „Skelslund Skov" med Taler af Provst Greger­sen, Aabybro, og Højskoleforstander Nielsen, Aaby Højskole. 5-600 Men­nesker (flest Kvinder) var mødt, og der herskede den glædeligste Stemning, isprængt med Alvor, i Bevidst­heden om Ansvaret, vi Kvinder nu gaar ind til.

 

Røjle

Lørdag, den 5. Juni Kl. l 1/2 plante­de Dansk Kvindesamfunds Røjle Kreds en Grundlovs Eg paa en ind­hegnet Plads ved Vejlby Kirke.

Egen modtoges med Tak af Sogneraadsmedlem Gotfredsen, Vejlby, der lovede at værne den lille Eg, skærme og forskønne Pladsen, derefter sang Kvinderne:

 

Velsign, o Gud vort Frihedstræ

og giv det Sol og giv det Læ

at vokse sundt og smukt,

at alt, som nu er skilt og delt,

engang maa vorde frit og helt

og frydes  ved dets  Frugt.

 

Velsign, o Gud, de tusind Hjem

hver ærlig Sjæl, som higer frem,

hver Barnelæbes Bøn,

velsign enhver, som vil det godt,

fra Kongen i det høje Slot

til Fattigmandens Søn.

 

Nykøbing F.

Søndag den 13. Juni holdtes i Ny­købing F. et stort Møde i Anledning af den nye Grundlovs Vedtagelse. Der var udgaaet Indbydelse til alle Stiftets Kredse, og af udenbys Delta­gere var der mødt ca. 150.

Et Friluftsmøde i Kohaveskoven var sat til Kl. 3 1/2, og efterhaanden samledes ca. 1000 Tilhørere. Efter at Nykøbingkredsens Formand, Skolebe­styrer Frk. Olsen, havde budt Vel­kommen, talte D. K.s Formand, Fru Stampe-Feddersen, smukt og varmt om alle de mange Omraader, hvor Kvindens Indsats endnu staar tilbage for Mandens, og derefter Lands­tingsmand, Forpagter Sonne, snart i alvorlige, snart i spøgende Vendinger, om Rigsdagsarbejdet og om Tonen ved de politiske Møder her i Landet.

Med D. K.s Banner i Spidsen gik man derefter ind til Byen og samledes ved en festlig og livlig Fællesspis­ning.

 

Middelfart.

Ved en stemningsfuld lille Højtide­lighed plantede Kvinderne i Middel­fart den 5. Juni deres Frihedseg paa Fisketorvet.             

Højtideligheden indlededes med, at et Musikkorps spillede nogle Fædre­landssange, som den talrige Forsam­ling istemte.

Derefter traadte Bestyrelsesmedlem og Kasserer i Dansk Kvindesamfunds Middelfart-Kreds, Tyra Hansen, frem ved den indhegnede og flagsmykkede Plads, hvor Træet skulde staa, og holdt en kort Tale, hvori hun præci­serede Træets Betydning.

Borgmester Stephensen udtalte derpaa: „Det maa være Byens Sag at be­skytte Gaven. Og jeg ved, at den vil gøre det og derigennem vise sin Forstaaelse af, at vi i Dag staar over for Opfyldelsen af et Krav, der har ligget og ventet i lange Tider."

 

Aarhus.

D. K.s Aarhuskreds afholdt sam­men med Aarhus Kvindevalgretsforening en „Kvindernes Grundlovsfest" d. 5. Juni. „Den folkelige Forsamlingsbygning"s store Sal fyldtes til sidste Plads af en Forsamling paa mellem fem og seks Hundrede Mænd og Kvinder.

Salen var overordentlig dejligt pyntet med Dannebrogsflag og Vimp­ler og med et Væld af Bøgegrene og Blomster, paa hvilken Baggrund en legemsstor Danmarksstatue inderst i Salen virkede meget stemningsfuldt. Det var en i Aarhus velkendt Mand, Dekoratør Dambmann, hvis Navn el­lers er særlig knyttet til Byens Velgørenhedsarbejde, der havde vist sin Velvillie over for Kvindeforeningerne ved sammen med flere af Bestyrelsens Medlemmer at smykke Salen paa denne Maade.

Kl. 8 3/4 aabnedes Mødet med Musik af et Hornorkester. Derefter fulgte de 3 officielle Taler.

Aarhuskredsens Formand, Kath. Bjerre holdt Indledningstalen, der nærmest formede sig som en Festtale for Dagen og Grundlovens Gave, samt fremhævede dennes Betydning for Kvinderne og Fædrelandet.

Derpaa talte Kvindevalgretsforeningens Formand, Kommunelærerinde Hulda Pedersen, der gav en kort hi­storisk Redegørelse for Kvindevalgretsspørgsmaalets Gang ude og hjem­me, og som betonede, at det bør væ­re Kvindernes Opgave - ikke at gø­re Mandens Gerning om igen, men at gøre Kvindernes Gerning paa Kvin­dernes egen Maade.

Sidste Taler var Seminarieforstander Frk. Blume, der med stor Alvor, Kraft og Klarhed talte om Pligterne og Ansvaret, som følger med Rettig­hederne.

 

Vedsted.

Det var ikke „Dansk Kvindesam­fund", der foranstaltede Fest her d. 5. Juni, men det var paa ivrig Opfordring af D. K., at Vedsted For­samlingshus indbød til en festlig Sam­menkomst den Dag.

Der Var pyntet med Grønt og Blom­ster og dækket Kaffeborde Salen rundt. Noget over 150 Mennesker af Egnens Folk samledes ved 6-Tiden, og det hele formede sig som en stil­færdig, hjemlig Fest.

 

Silkeborg.

Sammen med Taarnkomitéen ind­bød Silkeborgkredsen til en Fest for Grundloven den 6. Juni. Ved denne Fest indviede Fru Jutta Bojsen Møl­ler en Eg, plantet til Minde om Kvindernes Frihedsdag og omgiven af tilhugne Granitsten forbundne ved Jernlænker. Fru Møller udtalte føl­gende Ord:

»Gid nu dette smukke Træ maa vokse og trives som de hundredaarige Ege, vi har endnu, og fortælle Slægt efter Slægt, at den 5. Juni 1915 fik Kvinderne i Danmark Valg­ret og Valgbarhed i Lighed med Mændene. Et Leve for Kvindernes Frihedseg!«

Formanden for Dansk Kvindesam­funds 13. Distrikt, Frk. Th. Lang, bragte Fru Møller en hjertelig Tak for alt, hvad hun havde gjort for Kvindernes Sag, og ogsaa for, at hun i Folketinget havde raabt Hurra for den nye Grundlov. Hun sluttede med at overrække Fru Møller en stor Bu­ket røde Roser.

 

Vraa.

Paa et Medlemsmøde i D. K. den 31. Maj vedtoges det enstemmigt at lade plante en Mindeeg den 5. Juni.

Det overdroges Bestyrelsen at er­holde en passende Plads i Anlæget Lunden, og Grundlovsdagen Kl. 9 Morgen plantedes Egen ved en lille Højtidelighed i Overværelse af Besty­relsen og enkelte andre Mænd og Kvinder.                   

 

Nørresundby.

Maria Hasselbalch har skænket et Egetræ til Minde om Kvindernes Valgret. Der fandt en lille Højtide­lighed Sted den 5. Juni Kl. 11. Frk. H. holdt ved Træets Top, da det plan­tedes, og talte smukke, hjertevarme Ord om Kvindernes Kamp og Sejr gennem Tiderne.

Derefter holdtes Taler af Borgme­ster Andersen og Overlærer Eriksen.

Til Slutning takkede Formanden, Anna Larsen, Frk. Hasselbalch for Træet, Borgmesteren, fordi han havde ordnet alt saa godt, og Kommunen, fordi den havde lovet at skærme Egen. Hun udtalte Haabet om, at Strid og Uenighed aldrig maatte bli­ve til Hinder for, at Kvindernes Valg­ret blev til Velsignelse for Land og Folk. Der var mødt ca. 25 Deltagere, som alle bagefter samledes i Frk. Hasselbalchs hyggelige Hjem.

 

Sæby

Den 5. Juni Kl. 8 ½ om Morgenen samledes Bestyrelsen for Dansk Kvin­desamfund i Sæby samt flere Interes­serede i Byens Anlæg ved Banegaarden for i al Stilhed at plante en Min­deeg paa den store Dag, da den Lov blev underskrevet, der gav os Kvin­der Valgret. Helt i Stilhed gik det dog ikke af. Stemningen var høj og Glæ­den ægte paa denne dejlige Sommer­morgen. Fru Arenfeldt, Sæbygaard, kom kørende med et helt Læs dejlig blomstrende Æblegrene for at gøre det endnu festligere. Fru Overlærer Hundahl talte smukt om Dagens Em­ne og Redaktionssekretær Andreassen ønskede Kvinderne til Lykke med Valgretten og udbragte et Leve for den nye Grundlov.

 

Frørup.

Grundlovsdagen Kl. 9 samledes ca. 50 Mennesker paa „Stævnen" for at plante Kvindernes Valgretseg. Egen plantedes af Frk. Laub og Søren Kri­stensen.

 

Frederikshøj.

Ogsaa  ved  Frederikshøj Skole plantedes en Kvindernes Eg. Højti­deligheden her foregik allerede Kl. 7 om Morgenen.

 

Sønder Næraa.

Den  smukke Tanke at  plante Eg og rejse Mindesten i Anledning af den nye Grundlov og Kvindernes Valg­ret, gennemførtes i Sdr. Næraa af den stedlige D. K.-Kreds, fik et Udvalg dannet til at fremme Sagen, søge Sogneraadets Tilladelse til at faa en der­til egnet Plads overladt, skaffe Pen­ge o. s. v.

Der blev overalt baade blandt Mænd og Kvinder vist megen Inter­esse og Velvillighed, saa alt stod fær­digt og festligt smykket til 5. Juni, og da samledes ved 4-Tiden Sognets Beboere, Mænd og Kvinder, ca. 300, til Grundlovsfest paa den smukke Plads ved Kirken, Egen blev plantet og Mindestenen afsløret, under Sang og Hurraraab for Grundloven af 5. Juni 1915. Derefter fortsattes Festen i Pastor Lorenzens Have med Taler af Stedets to Præster, Sang og fornøjeligt Samvær i den skønne Sommeraften.

 

Gammelby.

pen 5. Juni 1915 plantedes i Gam­melby ved Vejen St. en Grundlovseg. Særlige Festligheder var ikke for­bundet hermed. Egnens Folk sam­ledes efter Sædvane i Skibelund, hvor Dagen fejredes.                       

Egen blev plantet af to Kvinder, og dens Plads er ved N. J. Thermansens Mindesten, som er rejst paa Hvidebjerggaards Mark, der i sin Tid ejedes af N. J. Thermansen, den landskendte Bonde.

 

Balle.

Onsdag den 6. Juli blev der af Statshusmand Dagmar Kristensen, Balle ved Vejle, rejst en stor Kam­pesten ved hendes smukke Have.

Stenen er gravet op paa Frk. Kri­stensens Mark, og hun har ladet følgende Indskrift sætte paa den: „5te Juni 1915      

Valgret fik Danmarks Kvinder

Ansvar for Maal og Minder."

 

Saxkjøbing.

Dansk Kvindesamfund for Sakskø­bing og Omegns Bestyrelse samledes Grundlovsdagen med ca. 40 Kvinder fra Vigsnæs Sogn til en stemningsrig Højtidelighed paa den smukke Plads midt i Vigsnæs By, hvor den gamle Kirke har ligget. Efter Salmen „Dej­lig er Jorden" plantede Dampmøller Laura Møller til Minde om Da­gen et ungt Egetræ, idet hun udtalte Ønsket om, at Kvindernes Arbejde i det politiske Liv maatte blive stort og stærkt som Egen.

Efter Hjemkomsten fra Vigsnæs plantede Sakskøbingkredsens Styrel­se et Egetræ paa Sakskøbing Kirkes Grund paa en smuk ærværdig Plads, som velvilligst var Kredsen overladt. Under Gravningen stødte man paa en stor Sten, der ikke var til at rok­ke, men plantede Egen alligevel. Var det Kvindernes Eg, da maatte dens Rødder selv vide at bane sig Vej, - det vilde ikke blive lettere for Kvin­derne selv!

 

Aarslev.

Allerede i Maj Maaned havde et Medlem af den tidligere stedlige D. K.s Kreds, Maren Kristiansen, udset sig en Eg, som egnede sig godt til at plantes som Frihedseg for Kvinderne.

Men selv den Gang Grundlovens Gennemførelse var sikret, nærede Kvinderne dog Betænkelighed ved at foretage det første Skridt til at faa Egen plantet. Da sagde Havebrugskandidat Christensen, som er en varm Tilhænger af Kvindernes Valgret: „Vil I plante Egen til Grundlovens Ære? ellers vil jeg plante den til Jeres Skam."

Dette hjalp. Et Udvalg blev nedsat og en Pengeindsamling foretaget Tilslutningen blev langt større end forventet. En Kreds af Kampesten blev rejst paa en Grund, hvor tre Veje mødes, skænket til dette Øjemed af Sogneraadet. Paa den største af Ste­nene staar indhugget: „Kvinder i Aarslev plantede denne Eg 5. Juni 1915". Paa selve Dagen, hvor Egen skulde plantes i Stenenes Midte, sam­ledes ca. 200 Mennesker, og Plantnin­gen foregik paa den Maade, at Kvin­derne en for en kastede en Skovl Jord ned om Egen, til den stod fast i Jor­den. Sogneraadets Formand, som overværede Plantningen, lovede paa Sognets Vegne at værne om Egen og holde Stedet i Hævd og Ære,

 

Nyborg.

Nyborg Kredsen havde over al For­ventning stor Tilslutning til Egplantningen, som foregik i Christianslund en Time før den egentlige Grundlovs­fest begyndte.

Henimod et halvt Tusind Menne­sker var forsamlede paa en smuk aaben Plads nær Stranden, hvor en flag­smykket Talerstol var rejst ved Siden af en Sten med Indskriften: 5. Juni 1915. Poul Levins Sang: Kvindens Sag, Livets Sag, blev sunget, og derpaa talte Kommunelærerinde Jungersen, hvorpaa Fru Borgmesterinde-Nielsen plantede Egen, og man sang: „Der er et yndigt Land". Endelig ved­toges det under Forsamlingens Til­slutning at afsende et Telegram til Dronningen, paa hvilket der samme Eftermiddag indløb Svar.

 

Harlev.

Kredsen plantede den 5. Juni en Eg i Præstegaardshaven i Harlev og lod afholde et Møde, ved hvilket Pastor Christensen, Harlev, og pastor Eskesen, Venge, talte.

 

Vi har maattet forkorte de indsendte Manuskripter en Del, ligesom heller ikke alle ­de indsendte Billeder har egnet sig til Reproduktion, men alle er opbevaret i Arkivet.

Red.

 

 

 

 
Emneord
    Stemmeret »
    Lokalafdelinger »
    Fester »
    Grundlove »
    Mindesmærker »
    Distrikter »
Teksttype
    Artikler »
« til toppen
 
Forfattere
Initialer
    Red. »
 
Omtalte personer
Organisationer
    Dansk Kvindesamfund »
    Dansk Kvindesamfunds Aarhus Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Odder Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Horsens Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Rønne Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Ringkøbing Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Middelfart Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Silkeborg Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Herning Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Kerteminde Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Kolding Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Vedsted Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Hillerød Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Aabybro Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Sakskøbing Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Næstved Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Bering Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Ribe Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Aarslev Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Nørre-Sundby Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Harlev Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Sæby Kreds »
    Dansk kvindesamfunds Løkken kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Glamsbjerg Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Røjle Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Baaring Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Vraa Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds 9. Distrikt »
    Dansk Kvindesamfunds Gylling Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Nyborg Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Fraugde Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Drigstrup Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Sønder Næraa Kreds »
    Dansk Kvindesamfunds Nykøbing Falster Kreds »
 
Professioner
Perioder
    1910'erne »
 
Regioner
    Bornholms Amt »
    Århus Amt »
    Ribe Amt »
    Vejle Amt »
    Storstrøms Amt »
    Frederiksborg Amt »
    Fyns Amt »
    Ringkøbing Amt »
    Nordjyllands Amt »
 
 
Trykt i tidsskriftet:
    Kvinden og samfundet
Nummer:
    15
Trykkeår:
    1915
Dato:
    15/09/1915Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer