KVINFOs tidsskriftsprojekt
spacer spacer
Klik her for at lave en ny søgning blandt tidsskrifterne
 
spacer
Husholdningsudvalget
 

« Se emneord

Som vore Læsere forlængst fra Dagspressen vil vide, har Inden­rigsministeriet nedsat et „Husholdningsudvalg”, i hvilket Medlem af D. K.s Fællesstyrelse, Fabriksin­spektør Julie Arenholt er Formand, og som blandt sine Medlemmer har Kvinder og Mænd, der repræsenterer den mest anerkendte Sagkund­skab paa Husvæsenets og Ernæringsspørgsmaalets Omraade.

Vi havde ønsket at bringe et Bil­lede fra dette Udvalgs første Møde, men da et saadant ikke kunde faas, opsatte vi med Vilje at omtale Ud­valget, til dette havde faaet Tid til at give Livstegn fra sig, som kunde oplyse lidt om hvilke Veje, Udval­get vilde slaa ind paa for at løse sin Opgave. -

Der foreligger nu fra Udvalget til Dagspressen fire Meddelelser, som vi ved Henvendelse til Formanden er kommen i Besiddelse af. - Af disse fremgaar det, at Udvalget ikke har i Sinde at nøjes med en teoretisk Behandling af Spørgsmaalene, men vil gaa i Lag med mere praktiske Opgaver. -

I to af Udvalgets Henvendelser søger det - maaske i en for almin­delige Husmødre lovlig „videnskabelig” Form - at indprente Svine­fedtets udmærkede Egenskaber som Surrogat for det altfor dyre Smør, og den vel snart uopnaaelige Margarine. - Slige Paavisninger er naturligvis paa sin Maade nyt­tige, men vi tror dog, at Udvalget vil faa langt mere Fornøjelse af si­ne praktiske Foranstaltninger, der omtales i sidste Meddelelse, nemlig Besvarelse af mundtlige Fore­spørgsler fra Husmødre og Afhol­delse af oplysende Foredrag og Kursus, ,,der skal tage Sigte paa at vejlede Husmødrene i den daglige Husførelse under Dyrtiden.”

Hvad angaar Besvarelsen af Fo­respørgsler, da sker dette fra Udvalgets Sekretariat, hvor en „sær­lig sagkyndig Assistance” er tilstede foreløbig to Gange om Ugen. - Vort Billede er taget i en saadan ,,Spørgetime” paa Udvalgets Kon­tor. Forstanderen for Bureauet er Husholdningslærerinde hos Birgit­te Berg-Nielsen, Martha Sahl.

Med Hensyn til Afholdelse af Kursus, indrettede paa de ekstra­ordinære Forhold, da vil man se, at Udvalget her har haft samme Tanke som Forretningsudvalget i D. K.s Fællesstyrelse, der netop i sidste Nummer af Bladet offentlig­gjorde et Tilbud om Afholdelse af Kursus i Indkøb. -

Det Antal Ansøgninger, som D. K.s Hovedkontor har modtaget om disse Statsunderstøttede Kursus, vi­ser, at D. K. her saa rigtig. - Dette er hvad der trænges til.

En Rationel Masseundervisning i en „sparsommelig Udnyttelse af de forhaandenværende Livsfornødenheder” vil sikkert være af største Betydning i Øjeblikket.

Der har lydt mange tvivlende Røster med Hensyn til det reelle Udbytte af en Institution som

Husholdningsudvalget”.

Vi ser her bort fra den sædvanlige smaalige af partipolitiske og ikke af saglige Grunde opstaaede Kritik, som synes ens for alle Par­tier til alle Tider; - heller ikke tænker vi paa dem, der i det lidet, Udvalget har udrettet i sin 4 Ugers Levetid, ikke ser noget Løfte om den hurtige Hjælp, der her vilde være dobbelt Hjælp, - endnu min­dre skal vi hefte os ved de Hus­mødre, som troede, at det var Udvalgets Opgave at skaffe Tilførsel af manglende Petroleum, Kartofler (!) osv., og som nu, skuffede, an­holder Udvalget, fordi det har svig­tet.

En Del af disse Indvendinger, navnlig den sidste, kan Udvalget jo tage med Sindsro. Derimod er der ingen Tvivl om, at en Kritik som denne: „at Udvalget saamænd ikke har sagt eller kan sige andet end, hvad enhver Husmoder ved i Forvejen”, kan komme til at hemme Udvalget i dets Mission.-

Naturligvis er der i Landet Tu­sinder af Husmødre, som kan greje Vanskelighederne uden Hjælp, men vi vover alligevel den Paastand, „at der er mange Gange flere Hus­mødre, som vilde have en udmær­ket Støtte af og Brug for Udval­gets Anvisninger, om de ellers vilde og kunde tage ved Lære. - Det forekommer os, at netop de, der kan saa meget, at de ingen Hjælp har behov, burde føle det som en Pligt i disse vanskelige Tider at understøtte Udvalget i dets Arbej­de ved at anerkende og omtale det­te fremfor at hemme det ved at reducere det til noget, som ingen Nytte gør.

Vi er ikke kompetente til at be­dømme Udvalgets saglige og fag­lige Sammensætning, her kan dog vel nogle af de Navne, som findes paa dets Liste berolige, men vi føler helt sikkert, at skal dets Arbejde udover Landet lykkes, da maa net­op de dygtige, de forstaaende, de in­teresserede Kvinder tage vel imod det og hjælpe at drage dem ind un­der dets Indflydelse, som trænger til det. -

Danske Kvinder staar ikke her overfor en ærgerrig Flok Menne­sker, som har sat sig i Besiddelse af et vellønnet „Ben”; „Hushold­ningsudvalget” bestaar af Mænd og Kvinder, som har fulgt indtrængende Opfordringer og stillet deres Sagkundskab, Tid og Kræfter til Raadighed for det hele Samfund, lad Kvinderne vise Forstaaelse her­af og til Gengæld vejlede og raade, naar de kan det, og villige lade sig belære, naar de trænger til det. - Fælles-Virke er her - om nogen­sinde - nødvendigt.

 

Medlemmer af Husholdningsud­valget er:

Anna Andersen.

Julie Arenholt.

Sofie Balslev.

Eline Hansen.

Maren Lauridsen.

Ingeborg Møller.

Anna Stauning.

Dagmar Grymer.

L. Traustedt.

Professor Erlandsen..

Generalintendant Franck.

Professor Orla Jensen.

Docent, Dr. phil. Schou.

Kontorchef  Warming.

Overretssagf. Sachs (Sekretær).

 
Emneord
    Rådgivning »
    Husholdning »
    Dyrtid »
Teksttype
    Ledere »
    Navnestof »
« til toppen
 
Forfattere
Initialer
 
Omtalte personer
Organisationer
    Husholdningsudvalget »
    Indenrigsministeriet »
 
Professioner
Perioder
    1910'erne »
 
Regioner
    Danmark »
 
 
Trykt i tidsskriftet:
    Kvinden og samfundet
Nummer:
    9
Trykkeår:
    1917
Dato:
    15/05/1917Printer ikonspacerPrintervenlig udgave

spacer