Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Signe Tørsleff (1879 - 1975)
Tørsleff, Signe Andrea

1879-1975, skoleinspektør, kvindepolitisk aktiv.

*26.11.1879 i Slagelse, †19.2.1975 i Kbh.

Forældre: boghandler Hans Jacob T. (1838-1919) og Maja Katinka Heloise Bachmann (1844-1929).

~28.1.1910 med adjunkt P. Madsen Lindegaard, *13.8.1867 i Sandholts Lyndelse sg., †2.3.1918 i Helsingør, s. af gårdbestyrer Mads Rasmussen L. og Karen Jørgensen. Ægteskabet opløst 1915.

Børn: ◊•Lis (g. Groes, 1910).

ST voksede op i et børnerigt boghandlerhjem i Slagelse. Der var ikke råd til, at døtrene kunne få nogen egentlig uddannelse, men som en af de første piger i Slagelse tog hun almindelig forberedelseseksamen i 1895 og kom derefter ud som privatlærerinde. I 1901 lykkedes det hende at tage årskursus i matematik og fysik fra Danmarks Lærerhøjskole, hvorefter hun fik stilling ved Elisabeth Andersens Skole i Helsingør. I 1910 fødte ST efter et kort ægteskab, der endte med skilsmisse, en lille pige på Skt. Lukas Stiftelsen. ST var blevet gift samme år, men ægteskabet havde vist sig ikke at fungere, og barnet blev straks anbragt på et børnehjem, mens ST på rekordtid tog lærerindeeksamen fra N. Zahles Seminarium i 1912. Dette usædvanlige skridt var motiveret af hendes behov for at opnå en bedre lønnet stilling ved det offentlige skolevæsen, så hun kunne forsørge sig selv og sit barn. Efter nogle år ved Sundholm Skole i Kbh. udnævntes hun i 1916 til inspektrice ved Zahles Seminarium. Der fulgte nogle lykkelige år med pædagogiske udfordringer og tæt samliv med interesserede seminarieelever på Zahle.

I 1920 modtog ST et overraskende brev fra Undervisningsministeriet. Hun blev heri opfordret til at rejse til Sønderjylland og deltage i at opbygge den danske skole dernede efter Genforeningen. Det var en ærefuld opfordring, men ikke nogen nem beslutning for ST, der elskede sit arbejde og sin tilværelse i Kbh. Men idealismen sejrede, og hun drog til Sønderjylland, til vanskelige forhold og store udfordringer. ST udnævntes til overlærer, som skoleinspektører i provinsen dengang kaldtes, ved to skoler i Haderslev, Laurids Skaus Skole, der havde realafdeling, og Louiseskolen. Som den første kvindelige skoleinspektør i Sønderjylland blev hun mødt med skepsis, og hun fandt meget lidt forståelse for situationens krav. Skolerne var forfaldne, undervisningsmidler fandtes stort set ikke. Men ST tog fat med stor energi og fik i løbet af få år bragt forholdene ind i en normal gænge. Hendes indsats blev dog ikke værdsat efter fortjeneste. I 1935, i forbindelse med en reform af skolevæsenet i Haderslev, forflyttedes hun til en almindelig kommuneskole, Hertug Hans Skole, som hun ledede til sin pensionering i 1949. Trods skuffelsen herover var ST ikke den, der henfaldt til selvmedlidenhed, og hun var altid i stand til at finde trøst og glæde i selve skolearbejdet. Hun var ivrigt optaget af moderne skoletanker og børnepsykologi og deltog ved flere lejligheder i forsøgsarbejde, fx i forbindelse med Kommissionen om Den praktiske Mellemskole af 1933.

ST blev også en foregangsfigur i kvindebevægelsen i Haderslev. Allerede i 1921 var hun med til at stifte en afdeling af Dansk Kvindesamfund (DK), og hun valgtes straks til kredsens formand, en post, hun bevarede helt til 1949. ST viste et lykkeligt greb på at forene husmoderinteresser med debat af kvindesaglige og politiske spørgsmål. Hun blev senere i stigende grad optaget af spørgsmålet om kvinders politiske forpligtelser og indvalgtes 1941 i bestyrelsen for Det Radikale Venstre i Haderslev. Fra 1946 til 1949 var hun medlem af byrådet. Under Besættelsen tog hun endvidere initiativ til at oprette en afdeling af Danske Kvinders Beredskab, og for en tid kom foranstaltninger som tøjreparationscentral og husmoderafløsning i centrum for den kvindepolitiske interesse. STs indsats i kvindebevægelsen blev dog især knyttet til hendes interesse for ungdommens problemer og for at fremme generationsskiftet i kvindebevægelsen. Fra 1936 til 1946 var hun medlem af DKs fællesstyrelse, og hun ydede her en betydelig og langvarig indsats som leder af organisationens ungdomsarbejde og sommerlejre for unge kvinder. ST blev aldrig træt af med varme og tillid at tale ungdommens sag. Hun talte for de unge pigers ret til uddannelse og almenmenneskelig udvikling og så det som kvindesagens store udfordring at forene hjemmets krav med deltagelse i samfundslivet. Også i sit personlige liv viste hun, at et harmonisk generationsskifte var muligt. Da datteren, Lis Groes, indvalgtes i fællesstyrelsen i 1943, var det første gang, at en moder og datter samtidig havde sæde her.

I 1949 lagde ST sin livsgerning i Haderslev bag sig og flyttede tilbage til Kbh. Hun vedblev langt op i sin høje alderdom at være levende optaget af livet omkring sig, af litteraturen, kvindesagen og politikken. Hun var et ægte frisindet og idealistisk menneske, der som 90-årig i 1969 hilste ungdomsoprøret velkomment og gav ungdommen sin opbakning til at gøre op med den materialisme, som hun var enig i var gået for vidt. ST modtog i 1946 Den Kgl. Belønningsmedaille i guld.

Foto i KB.

Christian B. Schjørring (red.): Min far var lærer, 1962. Kvinden og Samfundet 6/1946, 5/1949, 11/1959.

Dansk Kvindesamfund, Haderslev Kreds Arkiv 1921-49 i Haderslev Byhistoriske Arkiv.

Hanne Rimmen Nielsen

 
Professioner
Skoleinspektører · Lærere · Kommunalpolitikere · Skoleledere
 
Organisationer
Natalie Zahles Seminarium · Louiseskolen · Laurids Skaus Skole · Hertug Hans Skole · Kommissionen om Den praktiske Mellemskole af 1933 · Det Radikale Venstre · Dansk Kvindesamfund · Danske Kvinders Beredskab
 
Emneord
Seminarier · Folkeskolen · Realskoler · Kvindepolitik · Politik · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne
 
Regioner
Vestsjællands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon