Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Margrete Sambiria ( - 1282)
Margrete Sambiria

†1282, dronning.

†1282 i Rostock.

Forældre: hertug Sambor 1. af Pommern og Mechtilde af Mecklenburg.

~1248 med kong ◊Christoffer 1., *ca. 1219, †29.5.1259 i Ribe, s. af kong ◊Valdemar 2. Sejr og ◊•Berengaria af Portugal.

Børn: ◊Erik 5. Klippping (1249), ◊Mechtilde.

MS, der også bar tilnavnet Sprænghest, kronedes som dansk dronning i 1252 og optrådte få år efter som mægler i den strid, som den danske kongemagt var involveret i med ærkebiskop ◊Jakob Erlandsen. I kraft af fødsel, ægteskab og begavelse betrådte hun således tidligt den politiske arena. Ærkebispen over den danske kirkeprovins gjorde krav på, at al verdslig indflydelse på kirken skulle ophøre. Kirken skulle styres af eget personel og efter sin egen lov, dvs. som selvstændig øvrighedsmagt og med ærkebispen som fyrstebiskop over Skåne. Ikke sært, at kong Christoffers reaktion herpå blev ærkebispens arrestation, og således beroede sagen, da MS ved kongens pludselige død i 1259 som enkedronning stod alene med den 11-årige Erik Klipping. Hun havde svære odds imod sig, når det gjaldt om at varetage Christofferliniens interesser i forhold til efterkommerne af kongerne ◊Erik Plovpenning og ◊Abel. Men det skulle vise sig, at hun ligesom svigerinden, enkedronning ◊•Mechtilde i Slesvig, agtede at kæmpe som en løvinde for sit afkom.

MS måtte ved sin tiltræden som formynder for den mindreårige konge løslade Jakob Erlandsen og imødekomme de holstenske grever og enkedronning Mechtilde ved at overlade dennes søn ◊Erik Abelsen Slesvig som hertugdømme. Et forsøg på at omgøre dette ved et krigstogt ned i Slesvig førte 1261 til de kongeliges nederlag på Lohede, og MS og kong Erik blev taget til fange af de holstenske grever, der gav støtte til den slesvigske hertug. Kun ved indskriden af hertug ◊Albrecht 1. af Braunschweig, der så egne muligheder i Danmark, lykkedes det MS at blive frigivet. Hun kunne ikke hindre, at Erik Plovpennings døtre fik stærke positioner, ◊Sofie ved at blive gift med kong Valdemar Birgerson i Sverige, ◊Ingeborg som norsk dronning ved sit ægteskab med Magnus Lagabøte. MS forsøgte at gemme de to yngste, ◊•Agnes og ◊•Jutta, bort i Skt. Agnete Kloster i Roskilde, men de undveg. Efter slaget på Lohede måtte MS også magtesløs se til, at Abels enke Mechtilde indgik et nyt ægteskab med Birger Jarl i Sverige og således bidrog til omringningen af Danmark. Alt synes at have sammensvoret sig mod den lille Erik Klippings monarki, men myndig og energisk sejrede MS som sjælen i Christofferliniens overlevelseskamp. Hendes tilnavn Sprænghest må sigte hertil. Kampen førtes på flere planer. Ved hendes side stod i de første år hendes fader fyrst Sambor 1. af Pommern, og efter MSs løsladelse af fangenskabet støttede hun sig til hertug Albrecht af Braunschweig, der 1262-63 var rigsforstander. Han optrådte så barsk, at ærkebispen hurtigt måtte fortrække fra landet. Det blev samtidig klart, at den krænkede Abelslægt måtte lade sig nøje med hertugdømmet. Det var endda lige ved, at regeringen fik pavelig godkendelse af en tronfølgeordning, der prioriterede kvindelig arvefølge efter Erik Klipping højere end kongeslægtens andre mandslinier. Det var også et træk mod Abellinien, at MS kraftigt arbejdede på at få Erik Plovpenning kåret som helgen. Abels drab på broderen ville da fremstå endnu værre end ellers. Endelig ordnedes forholdet til kirken på en for kongemagten meget tilfredsstillende måde under en proces for pavestolen. Ærkebispestriden endte uden indrømmelser fra kongelig side. I de forhandlinger, der foregik i Danmark om sagen, indtog enkedronningen en central placering, endnu længe efter at Erik Klipping i 1266 var blevet myndig.

Samme år overlod kongen Estland og Virland, der siden 1219 havde været under dansk overhøjhed, til MS på livstid. Dem styrede hun fra Falster med centrum i Nykøbing Slot, uden dermed helt at opgive sin indflydelse på udøvelsen af den danske kongemagt. MSs betydning skyldes hendes succesrige bestræbelser for den. De betød, at Christoffers, ikke Abels, linie af den danske kongeslægt sejrede i kampen om magten. En utilsigtet konsekvens heraf blev, at Slesvig udviklede sig i retning af et selvstændigt territorium for Abelslægten. Kirkekampens udfald betød endelig, at de ekstreme kirkelige krav på bekostning af kongemagt og verdslig domsmyndighed ikke nød fremme i Danmark.

Afbildet i Revals eksemplar af den lybske ret 1282. Træstatue fra gravmæle i Cistercienserabbediet i Doberan, Mecklenburg.

Kai Hørby: Status regni Dacie, 1977. Niels Skyum-Nielsen: Kirkekampen i Danmark 1241-90, 1963.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Esben Albrectsen

 
Professioner
Dronninger
 
Organisationer
 
Emneord
 
Tidsperioder
1200-tallet
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon