Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Inger Hempel (1889 - 1947)
Hempel, Inger Margrethe Elisabeth

1889-1947, kontorfuldmægtig, politiker.

*5.12.1889 i Kbh., †31.3.1947 smst.

Forældre: belysningsdirektør ◊Anders Therkelsen (1854-96) og Anna Emilie Conradt Ekeroth (1856-1904).

~26.9.1914 med maler, billedhugger Hans Peter Vilhelm H., *30.3.1888 i Kbh., †4.11.1963 smst., s. af fuldmægtig Laurids Andreas H. og Josephine Cecilie Hansdatter Skov. Ægteskabet opløst 1925.

Børn: Knud Søren (1919).

I alt hvad IH beskæftigede sig med, og hendes arbejdsopgaver spændte vidt, optog kvinders vilkår hende. Gennem sit erhverv, sit politiske arbejde, sine taler, radioforedrag og avisartikler forfægtede hun med stædig udholdenhed kvindernes sag. Sygdom havde tvunget hende til at forlade gymnasiet i 3.g, men som datter af en belysningsdirektør havde hun økonomisk mulighed for at rejse en del, bl.a. studerede hun litteratur i England, og hvor hun kom frem, satte hun sig også ind i landets sociale forhold.

I 1918 blev IH ansat i Arbejdsdirektoratet og arbejdede her, indtil hun i 1931 blev udnævnt til kontorfuldmægtig i Invalideforsikringsretten. Her fik hun udvidet sit kendskab til sociale forhold. Hun engagerede sig også i fagligt arbejde, og i 1933 valgtes hun til formand for Kontorforeningen for Institutioner under Arbejds- og Socialministeriet, en forening, der overvejende talte mandlige medlemmer. 1933-39 var hun også formand for Centralrådet for Statens Kontoristklasser. Samtidig med at hun arbejdede for en forbedring af de mandlige kontoristers arbejds- og pensionsforhold, ikke mindst de gifte kontorister med forsørgerbyrde, påpegede hun de urimelige forhold, der blev de kvindelige kontorister til del. På trods af indførelsen af ligeløn for mænd og kvinder i statens tjeneste i 1919 og af lige adgang til tjenestestillinger 1921 var det stadig vanskeligt for kvinderne at komme i assistentklassen, der gav mulighed for avancement. Tværtimod blev de kvindelige funktionærer i staten fortrinsvis ansat i de såkaldt lukkede kontoristklasser, hvilket bl.a. Dansk Kvindesamfund (DK) opfattede som en omgåelse af ligelønsprincippet.

IH var socialdemokrat og aktiv i sin lokale vælgerforening i Kbh., hvor hun i mange år var næstformand. Men det var det socialdemokratiske kvindeudvalgsarbejde, der stod hendes hjerte nærmest. Da det 1928-29 lykkedes •Sylvia Pio at overtale Socialdemokratiets formand ◊Th. Stauning til at acceptere dannelsen af socialdemokratiske kvindeudvalg, var IH med i den kreds, der begejstret og aktivt gik ind for idéen. Der havde i partiet været stærkt delte meninger om oprettelsen af disse udvalg; mange, herunder ledelsen, opfattede kvindeudvalgene som forsøg på separatisme, på at lave et selvstændigt kvindeforbund. Der dannedes imidlertid hurtigt mange kvindeudvalg inden for partiet, og efterhånden opstod der også et behov for et fælles forum, der kunne koordinere de enkelte udvalgs arbejde. Også et sådant fælles officielt kvindeudvalg vakte stor modstand, og først i 1934 blev Kvindeudvalgenes Fællesudvalg for Kbh., siden Socialdemokratiske Kvinders Fællesudvalg, Kbh., en realitet med •Margrethe Høst Neerup som formand og IH som næstformand. Hun efterfulgte i 1945 Høst Neerup på formandsposten. 1942 rykkede IH ind i Folketinget som suppleant for Stauning, men røg ud igen ved valget i 1943. Til gengæld blev hun samme år valgt ind i Borgerrepræsentationen, hvor hun sad til sin død i 1947.

Som kommunalpolitiker prioriterede IH forbedring af kvinders og børns kår. Hun var bl.a. medlem af hospitalskommissionen og arbejdede energisk for flere kommunale fødeklinikker og bedre muligheder for fødende kvinder, herunder brug af narkose. Da hun som den første kvinde blev valgt ind i De Samvirkende Sygekassers forretningsudvalg i 1944, gjorde hun sig til talsmand for videregående støtteordninger for kvinder og børn, bl.a. udvidet barselshvilehjælp, generelle børnetilskud samt flere vuggestuer og børnehaver, ligesom hun understregede behovet for mere boligbyggeri. 1945 valgtes IH ind i Socialdemokratiets hovedbestyrelse, hvor hun sad til sin død to år efter. Partikongressen i 1945 blev skelsættende for kvindernes repræsentation i partiets ledelse; kvindernes andel i hovedbestyrelsen var herefter 10% eller derover. Derimod lykkedes det ikke at få flertal for opstilling af kvinder i mindst to sikre valgkredse. I 1943 var der ikke kommet socialdemokratiske kvinder i Folketinget, og dette gentog sig ved valget i 1945.

IHs kvindepolitiske engagement kom også til udtryk gennem hendes arbejde i DK. Hun var fra midten af 1920’erne aktiv i Kbh.s-kredsen. 1938 blev hun medlem af DKs fællesstyrelse og dettes forretningsudvalg, hvor hun sad næsten til sin død. Sammen med bl.a. Høst Neerup, •Martine Bjørneboe og ◊•Edel Saunte hørte IH til den kreds af Mellemkrigstidens fremtrædende socialdemokratiske kvinder, der ønskede at forene kvindesag og partipolitik. I det kvindepolitiske arbejde var det de sociale aspekter, der optog hende. Da arbejdsløsheden satte ind i 1930’erne, og kredse inden for fagbevægelsen slog til lyd for, at gifte kvinder burde vige pladsen og overlade arbejdsmarkedet til mændene som familieforsørgere, hævdede IH de gifte kvinders ret til arbejde. Gifte kvinder var også både forsørgere og medforsørgere, og at forbyde dem arbejde uden for hjemmet ville være ensbetydende med at stadfæste ægteskabet som kvinders egentlige bestemmelse. I dette synspunkt var hun i øvrigt på linie med Socialdemokratiets ledelse; på partikongressen i 1935 havde man vendt sig mod et lovforslag om at fratage kvinderne retten til erhvervsarbejde. IHs sidste leveår var præget af hård sygdom og langvarige hospitalsophold. Hendes politiske og sociale engagement var dog usvækket til det sidste, og kun få dage før sin død planlagde hun et indlæg om en kvindegruppe, hun gennem sit lange sygeleje havde fået et indgående kendskab til, nemlig sygeplejerskerne.

Foto i KB.

Beth Helle Lauridsen: De politiske kvindegrupper i Socialdemokratiet fra 1929 til 1958, 1985. Meddelelser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie 13/1979.

Karin Sandvad

 
Professioner
Fuldmægtige · Folketingsmedlemmer · Kommunalpolitikere
 
Organisationer
Invalideforsikringsretten · Kontorforeningen for Institutioner under Arbejds- og Socialministeriet · Centralrådet for Statens Kontoristklasser · Dansk Kvindesamfund · Socialdemokratiske Kvinders Fællesudvalg i København (se Kvindeudvalgenes Fællesudvalg København) · Borgerrepræsentationen · Folketinget · Socialdemokratiet · De Samvirkende Sygekasser
 
Emneord
Fagforeningspolitik · Politik · Kvindepolitik · Socialpolitik · Gamle kvindebevægelse
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon