Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Elna Krogh Nielsen (1910 - 2007)
Krogh Nielsen, Elna Johanne Marie

*1910, diakonisse, forstander.

*20.10.1910 i Brønderslev.

Forældre: missionær Jens Christian Nielsen (1884-1953) og Johanne Sofie Nielsen (1880-1956).

EKN var ældst i en søskendeflok på fire piger og fire drenge. Hun voksede op i et indremissionsk hjem, hvor en kristen livsstil var en integreret del af hverdagen. Faderen var indremissionær og landssekretær for arbejdernes bibelkreds. Moderen var hjemmegående. EKN tog realeksamen fra Brønderslev Realskole i 1926. Hun ville gerne have læst videre, men det var ikke muligt. Forældrene prioriterede i overensstemmelse med tidens normer sønnernes uddannelse. Efter realeksamen havde EKN først en kontorplads i Hjørring, og derefter var hun defektriceelev på apoteket i Brønderslev. Som 18-årig bestemte hun sig for at blive diakonisse i ønsket om at være til gavn for mennesker. Faderen var i første omgang imod. Som socialdemokrat mente han, at diakonissehusene og deres private hospitaler kun var for de rige. Han accepterede dog valget og foranledigede, at EKN søgte optagelse ved Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsen (SLS), der var funderet i Indre Mission. Her indtrådte hun som søsterelev i 1928 og gennemgik først søsteruddannelsen, dernæst sygeplejerskeuddannelsen 1932-35. I 1937 blev hun indviet som diakonisse. De følgende år arbejdede hun på SLSs hospital, først som sygeplejeassistent og senere som afdelingssøster. I 1939-40 videreuddannede hun sig på det andet hold på Kursus ved Aarhus Universitet for Sundhedsplejersker og for ledende og undervisende Sygeplejersker, etableret 1938. Hun valgte linien med undervisning, og det valg blev skelsættende for hendes videre karriere. Her fik hun den første inspiration til årtiers arbejde med at udvikle dansk sygeplejerskeuddannelse. Som lærerinde på Rødkilde Højskoles forskole for sygeplejeelever i sommermånederne efter uddannelsen fik hun yderligere inspiration af stedets lærerstab, ◊•Maria Madsen, ◊•Margrethe Kruse og ◊•Inger Gøtzsche.

Ved hjemkomsten til SLS blev EKN ansat som første uddannede instruktionssygeplejerske på stiftelsens velrenommerede sygeplejeskole, grundlagt 1894 af ◊•Isabelle Brockenhuus-Løwenhielm. Daværende forstanderinde ◊•Eva Lyngby overlod med det samme skolens ledelse og udvikling til EKN. Hun blev først formel leder af skolen i 1959, men fungerede som sådan fra 1940 og frem til sin afgang i 1981. Hendes første initiativ var indførelsen i 1942 af en ny og for tiden grænseoverskridende uddannelsesplan, der forøgede antallet af teoritimer og introducerede særskilte teorikurser. I 1946 skrev hun den første af en række artikler i Tidsskrift for Sygepleje om uddannelsen på stedet. Hun udviklede kontinuerligt uddannelsesplanen med stor opmærksomhed for, hvad der rørte sig ude i verden. Da loven om autorisation af sygeplejersker fra 1933 blev revideret i 1956, skulle der derfor kun foretages enkelte justeringer på SLS, før undervisningen var i overensstemmelse med de officielle krav. Skolen blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i 1958 som en af de første af i alt 34 sygeplejeskoler. Gennem EKNs ledelse fasttømrede skolen sin status som en af landets bedste. Fra 1945 begyndte skolen at optage almindelige elever. Der var ingen problemer med rekrutteringen, og pladsen blev efterhånden for trang. SLS byggede derfor i 1967 en ny moderne sygeplejeskole, der var i drift til 1991. For at dygtiggøre sig foretog EKN adskillige studierejser til sygeplejeskoler i Sverige, Finland, Norge og England. Desuden studerede hun i 1958-59 Educational programmes in nursing på Boston University, USA. 1962-64 læste hun som deltidsstuderende pædagogik og psykologi ved Danmarks Lærerhøjskole.

I Dansk Sygeplejeråd (DSR) var man opmærksom på EKNs store viden om uddannelsesspørgsmål, og hun repræsenterede rådet i adskillige udvalg og blev desuden medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1966-76. I 1967 stillede hun op som formandskandidat. ◊•Kirsten Stallknecht blev imidlertid valgt, hvilket EKN ikke tog fortrydeligt op, tværtimod fik de et fortrinligt samarbejde i årene derefter. Som EKN udtrykte det, har DSR altid haft den formand, der var brug for på det givne tidspunkt. Hendes største indsats i DSR blev lagt i de udvalg, der arbejdede med evaluering af og forslag til ændringer af grunduddannelsen. Hun var formand for vurderingsudvalget 1963-69, for syge- og sundhedsudvalget 1966-76 og blev derefter særlig sagkyndig i sager vedrørende uddannelse frem til 1980. Fra disse udvalg udgik to rapporter i henholdsvis 1966 og 1969, sidstnævnte med et detaljeret forslag til ændring af uddannelsen. På basis af dette arbejde blev EKN medlem af Indenrigsministeriets uddannelsesnævn for revision af sygeplejerskeuddannelsen 1970-72, herefter dets særlige konsulent til 1974. Fra udvalget kom en betænkning i 1975, hvori man foreslog, at grunduddannelsen blev ændret fra en lærlingeuddannelse til et studium, men forslaget blev af økonomiske grunde ikke gennemført i første omgang. Endelig var EKN medlem af sundhedsprioriteringsudvalget under Indenrigsministeriet 1974-77.

EKNs værk inden for sygeplejen har været kendetegnet af en vedholdende argumentation for, at uddannelsen skulle udvikles i takt med et foranderligt samfunds behov. Sygeplejersker skulle ikke uddannes til gårsdagens samfund, men til fremtidens. Fundamentet burde være kristendommens næstekærlighedsbud, fordi patienten var det centrale, og dette måtte samfundets stigende krav om effektivitet ikke overskygge. Hun tog afstand fra tidens fastholdelse af lærlingesystemet ud fra argumentet, at man ikke kan være under uddannelse og regnes for en del af personalet på samme tid. I stedet mente hun, at uddannelsen skulle foregå i universitært regi og baseres på egen teori- og vidensudvikling. I 1990 kom den uddannelsesreform, der gjorde dansk sygepleje til et studium. Dermed virkeliggjordes de idéer, EKN havde arbejdet for i årtier. I 1981 fratrådte hun sin stilling som skoleforstanderinde og påbegyndte en aktiv pensionisttilværelse. I 1983 var hun medforfatter af en rapport om etablering af det hospice på SLS, der blev åbnet 1992, ligesom hun fortsat har skrevet en lang række artikler i fagtidsskrifter og publikationer udgået fra SLS. Endvidere har hun taget kursus i teologi for lægfolk på åbent universitet i Århus 1985-89 og begyndte i 1996 at læse teologi ved åbent universitet i Kbh.

Foto i KB.

Dagmar Bork: Diakonisser i dansk sygepleje, 1997. Sygeplejersken 15-16/1990.

SLSs arkiv i SLS.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Susanne Malchau

 
Professioner
Forstandere · Sygeplejersker · Diakonisser · Skoleledere · Fagkonsulenter
 
Organisationer
Dansk Sygeplejeråd · Diakonissehuset Skt. Lukas Stiftelsen · Indenrigsministeriet
 
Emneord
Sygeplejeuddannelser · Diakonissestiftelser · Sygepleje · Fagforeningspolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Nordjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon