Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Christence Kruckow ( - 1621)
Kruckow, Christence

†1621, legatstifter.

†26.6.1621 i Kbh.

Forældre: godsejer Axel Nielsen K. (†ca.1558) og Anne Mogensdatter Bielke.

Endnu ind i det 20. århundrede var der til Kbh.s Universitet knyttet en testamentarisk gave benævnt Den halshuggede Jomfrus Legat. Legatstifteren var CK, en adelsdame i 60-års alderen. Hun blev henrettet for trolddom i 1621. Sagen er unik i den forstand, at hun er den eneste adelige person i Danmark, der er blevet dømt for denne forbrydelse.

CK tilbragte formentlig sin barndom på den fædrene Årslevgård ved Nyborg og kom som ung i huset hos ægteparret Berte Friis og ◊Eiler Brockenhuus på det sydfynske Nakkebølle. Her opholdt hun sig også efter fru Bertes død i 1582. To år senere giftede Brockenhuus sig med den 20-årige Anne Bille, og CK forlod Nakkebølle, præcis hvornår vides ikke. I løbet af de følgende år bragte Bille 15 børn til verden, som alle enten var dødfødte eller døde som spæde. Det gav i 1596 anledning til en trolddomssag mod to af gårdens tjenestekvinder, der måtte lide døden på bålet. Under forhørene angav de CK som bagmand for trolddomskunsterne, der skulle være udøvet i forbindelse med brylluppet i 1584 for at volde Bille skade. CK bed fra sig i et langt skriftligt indlæg, som hendes broder og lavværge Jens K. fremlagde i 1597 på Salling herredsting. Sagen udviklede sig i løbet af det følgende år til en injuriesag, og der blev ikke rejst trolddomsanklage mod CK. På dette tidspunkt opholdt hun sig hos sin anden broder Eiler K., der ejede Bellinge på Falster. Senest i 1607, da denne solgte gården, flyttede hun til Ålborg. Her stiftede hun i 1615 sammen med en søster et legat på 200 daler til fattige studenter ved byens latinskole.

Et par år senere var Ålborg i bogstavelig forstand en sydende heksekedel. Det havde ulmet længe. Allerede i 1612 blev der ført hekseprocesser i byen, og i 1618 udbrød en sand hekseepidemi, der allerede havde hærget store dele af Jylland. Den tog fart, da CKs nabokone blev ramt af vanvid. Hun var gift med præsten ved Vor Frue Kirke, der mente, at hustruen var offer for trolddomskunster og fik rejst sag mod flere kvinder, som de dømte i hekseprocesserne i 1612 dengang havde angivet. Nogle af dem tilstod nu at være medlemmer af en “hekserode”, der også talte CK. Under sagens videre forløb udlagde kvinderne CK som den dygtigste af dem og som den, der havde taget det meste af den lykke til sig, som heksene i fællesskab havde frataget deres ofre. I 1620 greb ◊Christian 4. ind og gav ordre til i hemmelighed at skaffe bevismateriale til om fornødent at rejse trolddomssag mod CK. Materialet indkom en måned senere og omfattede syv forhold, herunder foreteelserne på Nakkebølle 25 år tidligere. Kongen beordrede CK arresteret og overlod samtidig den lokale lensmand at pågribe og føre proces mod de øvrige medlemmer af hekseroden. Fire af dem endte på bålet. Sagen mod CK skulle imidlertid på grund af hendes adelige byrd føres for rigets højeste domstol herredagen, som bestod af kongen og rigsrådet. Forberedelsen tog tid, og imens sad CK interneret på Dueholm Kloster. I maj 1621 blev hun overført til Kbh.s Slot. På herredagen undlod hun mærkværdigvis at forsvare sig mod anklagerne og henskød i stedet sin sag til kongens og rigsrådets nåde. Dommen faldt i begyndelsen af juni og lød på, at CK “bør haffue forbrutt hindis adelige stand och dignitet og straffes paa hindis liff”. Hun undgik dog bålet; henrettelsen den 26. juni foregik med sværd. Datoen, der har været omtvistet, fremgår af et bilag til Kbh.s lensregnskab 1621 om betaling for overvågning af hende på Kbh.s Slot. Kort forinden havde hun testamenteret 1.000 daler til fattige studenter. Da processens omkostninger skulle afholdes af den dømte, var dog kun halvdelen af beløbet tilbage i 1623, da Legatum Decollatæ Virginis endelig blev oprettet.

Historikerne har stort set ment, at CK var et uskyldigt offer for sin tids heksehysteri, men at hun dog selv havde haft tilbøjelighed til at søge tvivlsomt selskab. Det er samtidig den almindelige opfattelse, at hun var stærkt jaloux på Anne Bille. Retshistorikerne har koncentreret sig om juraen i sagerne imod hende og mener, at hun efter tidens lov, ret og retsbevidsthed blev behandlet og dømt retfærdigt. En enkelt læge ◊Hans Kaarsberg vurderer CK til at være en stærk personlighed, der næppe selv har haft respekt for heksekunster, men som de andre kvinder i deres panik kappedes om at sværte så sort som muligt. Han hævder som en regel, at sådan vil reaktionen være, når et komplot af “malefikante” kvinder bliver sagsøgt. Afstår man fra en psykologisk forklaring, bliver der kun tilbage at pege på CKs lavadelige status og beskedne økonomi som udslagsgivende for herredagsdommen. Hun havde ingen slægtninge eller beskyttere blandt rigsrådets medlemmer, der alle tilhørte den højadelige og velhavende elite. Kruckowslægten var uden særlige midler og i færd med at uddø; broderen Eiler K. var dens sidste mand. CK stod til at tabe. Ingen rørte en finger. Hun må have vidst det, da hun opgav at forsvare sig og som sin sidste chance henskød sagen til dommernes nåde. Den udeblev.

I.C. Jacobsen: Christenze Kruckow, 1972. Lars Tvede-Jensen: Aalborg under krise og højkonjunktur fra 1534 til 1680, 1988. Hans S. Kaarsberg: Om Satanismen, 1896. Fra Himmerland og Kjær Herred 4/1915.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Grethe Ilsøe

 
Professioner
Adelige · Legatstiftere
 
Organisationer
Den halshuggede Jomfrus Legat
 
Emneord
Hekseforfølgelser
 
Tidsperioder
1500-tallet · 1600-tallet
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon